หน้าแรก / คณะและหน่วยงาน /วิทยาเขตบางเขน
วิทยาเขตบางเขน
> คณะเกษตร
> คณะบริหารธุรกิจ
> คณะประมง
> คณะมนุษยศาสตร์
> คณะวนศาสตร์
> คณะวิทยาศาสตร์
> คณะวิศวกรรมศาสตร์
> คณะศึกษาศาสตร์
> โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
> คณะเศรษฐศาสตร์
> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
> คณะสังคมศาสตร์
> คณะสัตวแพทยศาสตร์
> คณะอุตสาหกรรมเกษตร
> คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
> บัณฑิตวิทยาลัย
> วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม

 
 
สำนัก/สถาบัน/ศูนย์


สำนัก

> สำนักทะเบียนและประมวลผล
> สำนักบริการคอมพิวเตอร์
> สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
> สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
> สำนักหอสมุด


สำนักงานอธิการบดี
   > กองกลาง
      > สภาข้าราชการ
      > งานประชาสัมพันธ์
  > สำนักงานกฎหมาย
  > สำนักงานทรัพย์สิน 
  > สำนักงานประกันคุณภาพ
  > สำนักงานบริการวิชาการ
  > สำนักพิมพ์ มก.
  > สำนักการกีฬา
  > สำนักงานตรวจสอบภายใน
  > กองการเจ้าหน้าที่
  > กองกิจการนิสิต
  > กองคลัง
  > กองบริการการศึกษา
  > กองแผนงาน
  > กองวิเทศสัมพันธ์
  > กองยานพาหนะอาคารและสถานที่
  > ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
  > ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  > สถานพยาบาล มก. 
  > สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ  มก.(ก.พ.ร. มก.)
> ศูนย์เกษตรศาสตร์สัมพันธ์
> ศูนย์ราชการใสสะอาด
> ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  
   > ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์
> ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่
 
>
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่
 


สถาบัน
> สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร
> สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
> สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์
> สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัย/อบรม/บริการ
> ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
> ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
> ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
> ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
> ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
> ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
> ศูนย์พุทธศาสนศึกษา
> ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอาหารและบริการที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-FIRST)
> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค
> ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา
> ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
> ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน
> ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาและศูนย์ประสานงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
    1. พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ
    2. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
    3. ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ
    4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ยางพารา
    5. ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
    6. ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
    7. ศูนย์วิทยาศาสตร์ดินและปุ๋ย
    8. ศูนย์วิทยาศาสตร์พืชผัก
    9. ศูนย์วิทยาการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแห่งชาติ
   10. ศูนย์ประสานงานเกษตรศาสตร์สัมพันธ์
   11. ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส(DORAS Center)

 

     
สถาบันสมทบ
     
> วิทยาลัยการชลประทาน
> วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 
   

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University