หน้าแรก / ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ /ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ

 

การเรียนการสอนและงานวิจัย

งานบริหาร

บริการทั่วไป


> ระบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
> ระบบรายงานข้อมูลอาจารย์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

> ระบบสนับสนุนการเรียนการ
  สอน
 MaxLearn
> ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
> ระบบประเมินการเรียนการสอน
> ระบบสารสนเทศนิสิต
> ฐานข้อมูลการตีพิมพ์

>
ระบบเสนอและปรับปรุงหลักสูตร
  /รายวิชา

>
ระบบสืบค้นหลักสูตรและรายวิชา
  ระดับปริญญาตรี

> สารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษา
  และภาวะการหางานทำ

>
ระบบเกรดออนไลน์
> ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย
>
ระบบความพึงพอใจของนิสิตต่อ มก.
>
ระบบบริการวิชาการ
>
ระบบประชุมทางวิชาการ
> ระบบ มคอ.ออนไลน์


>
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
> ระบบบัญชีสามมิติ
> ระบบสำนักงานสารบรรณ
>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ   
  (
จดหมายเวียน)

> ระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
  การตัดสินใจ
สำหรับผู้บริหาร 

> ระบบประเมินผลการบริหารงาน 
  ของคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน 
  ผู้อำนวยการสำนัก


>
ข้อมูลนามานุกรม
>
ระบบเชื่อมโยงรหัสข้อมูล
  กลาง
มก.

>
ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ที่มี
  ลิขสิทธิ์

>
KU Web Portal
> ตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม
>
ระบบขอบัญชีผู้ใช้เครือข่าย
  นนทรี สำหรับนิสิต

> ตรวจสอบบัญชีผู้ใช้
>
Edutainment
>
เครือข่ายไร้สาย
>
ปฏิทินกิจกรรม มก.
>
บริการดาวน์โหลดโปรแกรม
  กำจัดไวรัส

>
บริการเว็บเมล์
>
บริการอัพเดทระบบปฏิบัติ
  การวินโดว์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University