หน้าแรก / ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ /ห้องสมุดออนไลน์
ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์
ฐานข้อมูลออนไลน์
> ฐานข้อมูลทั้งหมด (A-Z) > ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเอง
 
> หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ > ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการ ThaiLIS
> วารสารอิเล็กทรอนิกส์ > ฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection) โครงการ ThaiLIS
> ฐานข้อมูลตามสาขาวิชา > ฐานข้อมูลทดลองใช
> วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ > แบบประเมินการใช้ฐานข้อมูล
   

บริการออนไลน์

   
 > Virtual Tour > e-Request  
> สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด > ปรึกษาการใช้ฐานข้อมูล  
> ยืมต่อด้วยตนเอง > ลงทะเบียนโปรแกรมสอนการรู้สารสนเทศ  
> จองหนังสือ > ลงทะเบียนจองใช้อินเทอร์เน็ตและEdutainment
> Service Delivery  > ลงทะเบียนจองใช้ห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University