หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /ประวัติมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัย

 ความเป็นมาก่อนการจัดตั้ง
> ระยะต้น (พ.ศ. 2447-2456)
> ระยะกลาง (พ.ศ. 2457-2466)
> ระยะปลาย (พ.ศ. 2467-2485)

ทำเนียบอธิการบดี
>
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์  [2550 – ปัจจุบัน]
> รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร
  [รักษาราชการแทนอธิการบดี [2549–2550]
> รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยาธิปัติ [รักษาราชการแทนอธิการบดี [8 มิ.ย.–16 พ.ย.2549]
> รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ [2545-2549]
> ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สุตะบุตร [2539-2544]
> ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ [2535-2539]
> ศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม อารีกุล [2529-2535]
> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก ปรีชานนท์ [2525-2529]
> ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ [2523-2525]
> ศาสตราจารย์ระพี สาคริก [2518-2522]
> หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ [2512-2517]
> ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ [2510-2512]
> หม่อมหลวงชูชาติ กำภู [2508-2510]
> ศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ [2501-2508]
> หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ [2489-2501]
> นายทวี บุญยเกตุ [2488-2489]
> พลเรือเอกสินธุ์ กมลนาวิน [2486-2488]
 

 บุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย

> หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
> พระช่วงเกษตรศิลปการ
> หลวงอิงคศรีกสิการ

 

 

 


เกษตรศาสตร์ในทศวรรษต่าง ๆ

>
ทศวรรษแรก พ.ศ. 2486-2495
> ทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2496-2505
> ทศวรรษที่สาม พ.ศ. 2506-2515
> ทศวรรษที่สี่ พ.ศ. 2516-2525
> ทศวรรษที่ห้า พ.ศ. 2526-2535
> ทศวรรษที่หก พ.ศ. 2536-2545

 
 เว็บเพจหอจดหมายเหตุ
    หอจดหมายเหตุ มก. มีหน้าที่รวบรวมเอกสารสำคัญของมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อมูลดิจิทัล ภาพ สิ่งของ (ที่เกี่ยวข้อง) แนะนำและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย เชิดชูบูรพาจารย์ และเผยแพร่ภารกิจต่าง ๆ  อันเป็นความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมประวัติบุคคลสำคัญของมหาวิทยาลัย นับตั้งแต่นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และบูรพาจารย์ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ในรอบ 60 ปี
 
 
            http://archives.psd.ku.ac.th/
 

 

 

 

 

     http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.html

 
 เว็บเพจหอประวัติ มก.
 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งหอประวัติ มก. เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 60 ปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งมวล และประชาชนผู้สนใจได้ทราบถึงประวัติและวิวัฒนาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มสถาปนาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

   http://www.kuhistory.ku.ac.th

 

 

 


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University