หน้าแรก / แนะนำมหาวิทยาลัย /ข้อมูลที่ตั้งวิทยาเขต
ข้อมูลที่ตั้งวิทยาเขต
 
วิทยาเขตบางเขน
 
วิทยาเขตบางเขน มีพื้นที่ 846 ไร่ ประกอบด้วย 16 คณะ 2 สถาบันสมทบ ได้แก่ คณะเกษตร คณะประมง คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลั้ย วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม และสถาบันสมทบอีก 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยการชลประทาน และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนี นพรัตน์วชิระ

 
> ที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 
> โทรศัพท์ : 0-2942-8200-45
> โทรสาร : 0-2942-8151-3
> เว็บไซต์ : http://www.ku.ac.th
> พื้นที่ : 846 ไร่
> ก่อตั้ง : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
 
 
วิทยาเขตกำแพงแสน
            วิทยาเขตกำแพงแสน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตั้งอยู่ ณ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ 7,951 ไร่ ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ 2 สถาบัน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถานีวิจัยประมง กำแพงแสน และโรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ จังหวัดราชบุรีด้วย
   
 
> ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
   ห่างจากจังหวัดนครปฐมไปตามถนนสายนครปฐม-สุพรรณบุรี (ถนนมาลัยแมน)
    เป็นระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
> โทรศัพท์ :0-2942-8010-9 , 0-3428-1053-6
> โทรสาร :0-2942-8000 , 0-3428-1053-6
> เว็บไซต์ : http://www.kps.ku.ac.th
> พื้นที่ : 7,951.75 ไร่
> ก่อตั้ง : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
   
 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
            วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ 4,488 ไร่ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติปีที่ 50 และเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พร้อมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือด้านวิชาการแก่โครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางพัฒนาการเกษตรแบบก้าวหน้า ประกอบด้วย 3 คณะ ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้วย
   
> ที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
  ตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้านเชียงเครือ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 19 กิโลเมตร 
ตามเส้นทางหมายเลข 22 (สกลนคร-นครพนม)
> โทรศัพท์ : 0-4272-5000
หน่วยประสานงานวิทยาเขต โทร 0-2942-8999
> โทรสาร : 0-4272-5013
> เว็บไซต์ : http://www.csc.ku.ac.th
> พื้นที่ : บริเวณวิทยาเขต 4,000 ไร่ หนองหานน้อย 700 ไร่
> ก่อตั้ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539
 
 
วิทยาเขตศรีราชา
 
           วิทยาเขตศรีราชาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 ตั้งอย่ ณ อำเภอศรีรชา จังหวัดชลบุรี มีพื้ที่ 199 ไร่ ประกอบด้ 3 คณะ  ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 2 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาศรีราชา และวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
   
> ที่ตั้ง : เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
> โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4
> โทรสาร : 0-3835-1169 0-3835-1169
> เว็บไซต์ : http://www.src.ku.ac.th
> พื้นที่
> ก่อตั้ง
: 199 ไร่
: 26 สิงหาคม พ.ศ. 2542
   
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
       
       โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 716 ไร่ ดำเนินการจัดการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการท่องเที่ยว โดยเน้นการพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน 

> โทรศัพท์                  : ศูนย์ประสานงาน 0-2942-8192
โทรศัพท์ทางไกล     : 0-3552-1260
> เว็บไซต์                   :
http://www.sbc.ku.ac.th


 
 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University