คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท
เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล รหัสสาขา สาขาวิชา
2699 น.ส.ชุมนุมพร ทัศนโกวิท XE01 วิศวกรรมเกษตร
2700 น.ส.ญาณิศา เกตุวงศ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2702 น.ส.วราภรณ์ พันธ์ครุฑ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2703 น.ส.อธิกา รงค์สวัสดิ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2708 นายวรภัทร ลัคนทินวงศ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2709 นายวิชัย สถาวระ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2710 นายทศพล หงษ์บุญ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2711 นายนิการ ทั่วยาบัตร XE01 วิศวกรรมเกษตร
2713 นายศุภลักษณ์ วรรณพงษ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2716 นายธรรมศักดิ์ ฤทธิเดช XE01 วิศวกรรมเกษตร
2717 นายอัศวิน มาตรคำจันทร์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2719 นายแสนชัย กอประเสริฐสุด XE01 วิศวกรรมเกษตร
2728 นายกิตติ เหมือนจันทร์แจ่ม XE01 วิศวกรรมเกษตร
2729 นายภูวนิตย์ จีนะวงษ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2731 นายสามารถ บุญอาจ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2732 นายดำรงพล ใจยา XE01 วิศวกรรมเกษตร
2733 นายทศพร นิทัศน์วรกุล XE01 วิศวกรรมเกษตร
2735 นายกริช เจียมจิโรจน์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2737 นายณพวีร์ พุ่มโต XE01 วิศวกรรมเกษตร
2738 นายอารีย์ เลิศชิรพันธ์ XE01 วิศวกรรมเกษตร
2739 นายสุทธิศักดิ์ ภัทรสถาพรกุล XE01 วิศวกรรมเกษตร
2740 นายฉัตรกุล เพชรี XE01 วิศวกรรมเกษตร
2742 นายศุภกิตต์ สายสุนทร XE01 วิศวกรรมเกษตร
2744 นายสุพจน์ มุนินทรางกูล XE01 วิศวกรรมเกษตร
2745 นายพงษ์ศักดิ์ เทียมทัน XE01 วิศวกรรมเกษตร
2747 พ.อ.อ.จักราวุธ รุ่นสบแสง XE01 วิศวกรรมเกษตร
6984 นายวันรัฐ อับดุลลากาซิม XE01 วิศวกรรมเกษตร
       
2751 น.ส.สุวัฒนา พฤกษะศรี XE02 วิศวกรรมเคมี
2752 น.ส.รัตนา ม่วงรัตน์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2756 น.ส.เมทินี วัฒนะกุล XE02 วิศวกรรมเคมี
2761 น.ส.อาทิวดี ภู่วรวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2762 น.ส.วนิดา วัฒนศักดิ์วิบูลย์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2763 น.ส.จิรจรรย์ เชวงภูษิต XE02 วิศวกรรมเคมี
2764 น.ส.วรรณา ผู้อุตส่าห์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2766 น.ส.กนกวรรณ อินสองใจ XE02 วิศวกรรมเคมี
2768 น.ส.กิติลักษณ์ ถนอมบุญชัย XE02 วิศวกรรมเคมี
2771 น.ส.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ XE02 วิศวกรรมเคมี
2780 น.ส.จันจิรา หงส์รพิพัฒน์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2781 น.ส.สุภัทรา หาญพิชาญชัย XE02 วิศวกรรมเคมี
2790 น.ส.พรทิพย์ ธรรมพานิชวงค์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2794 น.ส.อรจิรา รุ่งอรุณแสงชัย XE02 วิศวกรรมเคมี
2808 นายธงชัย กลิ่นหรั่น XE02 วิศวกรรมเคมี
2809 นายชัยวัฒน์ กันหารี XE02 วิศวกรรมเคมี
2811 นายศุภวัฒน์ วาจาเกียรติ XE02 วิศวกรรมเคมี
2812 นายวสันต์ สิรยาภิวัฒน์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2813 นายวีระวัฒน์ แซ่จู XE02 วิศวกรรมเคมี
2817 นายปกรณ์ อุ่มอยู่ XE02 วิศวกรรมเคมี
2818 นายสมมาศ ศรีกุลวงศ์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2819 นายจักรพงศ์ นังคลา XE02 วิศวกรรมเคมี
2826 นายบัญชา คำสิงห์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2827 นายวิทยานิพนธ์ จิตตะนาคี XE02 วิศวกรรมเคมี
2828 นายธีระ งามกิติเดชากุล XE02 วิศวกรรมเคมี
2830 นายเสกสรร พาป้อง XE02 วิศวกรรมเคมี
2832 นายวิทยา นามสว่าง XE02 วิศวกรรมเคมี
2834 นายธีระพงษ์ นามโท XE02 วิศวกรรมเคมี
2838 นายปริญญา พนาพิศาล XE02 วิศวกรรมเคมี
2846 ร.ต.อภิชาติ จิณแพทย์ XE02 วิศวกรรมเคมี
2847 ร.ต.ศุภชัย ฟักเปี่ยม XE02 วิศวกรรมเคมี
3723 นายนันทชัย เพชรราช XE02 วิศวกรรมเคมี
7282 น.ส.กชกร จันโจมศึก XE02 วิศวกรรมเคมี
7283 นายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร XE02 วิศวกรรมเคมี
7312 นายรณฤทธิ์ ฤทธิรณ XE02 วิศวกรรมเคมี
       
2850 น.ส.ปิติยา นามวงศ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2851 นายสุรศักดิ์ ทองเนื้อตัน XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2852 นายสุธัญ กรประเสริฐ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2855 นายธนภพ เพชรมุนี XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2856 นายโสภณ ดีสมศักดิ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2857 นายสุริยา ภู่สันติพงษ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2859 นายอุดมพงษ์ จันทรัมพร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2862 นายพรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2867 นายกิตติ เอี่ยมเปรมจิต XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2868 นายดนุชา ทิพรัตน์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2870 นายทันพงศ์ หาเรือนชีพ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2874 นายสุธี สันนิธิลาวัณย์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2878 นายสุเมธ ภิญโญสิริพันธุ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2879 นายวีร์ จาบถนอม XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2880 นายมนตรี รัตนาชิราสุทธิ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2881 นายสุวัจน์ชัย ศรีสถิตย์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2884 นายนพพงศ์ ศรีตระกูล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2885 นายบุญลาภ ดานะสถิตย์ถาวร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2887 นายธีระศักดิ์ หุดากร XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2888 นายเอกชัย ชัยชนะศิริ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2889 นายพันธุ์ศักดิ์ อำนาจตระกูล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2890 นายวิทวัส สมัญญาภรณ์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2891 นายสร้างรัฐ แสงปลั่ง XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2892 นายสมพงศ์ เลิศผลไพโรจน์ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
2898 ร.ต.ประสาทพร วงษ์คำช้าง XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
7007 นายเสริมศักดิ์ เกตุบุญลือ XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
7321 น.ส.ลัทธพร ภูวรรณตระกูล XE03 วิศวกรรมเครื่องกล
       
2903 น.ส.กรรณิการ์ หอมยามเย็น XE04 วิศวกรรมชลประทาน
2907 นายดำรงพล ใจยา XE04 วิศวกรรมชลประทาน
3729 น.ส.ศิริพร ด่านยุทธศิลป์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน
7318 นายสุพจน์ ธรรมสิทธิรงค์ XE04 วิศวกรรมชลประทาน
       
2909 น.ส.วริยา ผาฟองยุน XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2911 นายศุภมิตร กฤษณมิตร XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2915 นายประยุทธ์ ไกรปราบ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2916 นายพิศาล ลาภตระกูล XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2917 นายกมล วิศาลสวัสดิ์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2919 นายมานพ แจ่มมี XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2922 นายประเสริฐศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2924 นายสมฤทัย ทะสดวก XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2925 นายปกรณ์ ดิษฐกิจ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
2927 นายเอกชัย แคล้วกลาง XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
7008 นายอำนาจ จำแนกทาน XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
7284 น.ส.สุภาวดี แคลลา XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
7285 นายชาญยุทธ์ ศุภรานนท์รัตน์ XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
       
3031 น.ส.วัชราภรณ์ ยิ่งโยชน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3035 นายกิตติศักดิ์ ตุ้นสกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3041 นายวิโรจน์ หัตถเสรีพงษ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3042 นายนภดล อุชายภิชาติ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3043 นายพรระพีพัฒน์ ภาสบุตร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3047 นายชนพันธ์ ถนัดช่าง XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3049 นายชูเกียรติ สวามิภักดิ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3050 นายสุเมธ อนันตเสถ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3058 นายพุฒิกานต์ เอารัตน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3059 นายเกรียงศักดิ์ คมอุ่นดี XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3063 นายพินิจ ศรีธร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3064 นายคณโฑ ปานทองคำ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3065 นายชัยมงคล คำสุม XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3067 นายอมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3072 นายมนัส อรุณวัฒนาพร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
3734 นายวิบูลย์ วิจัยวรกิจ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดไฟฟ้ากำลัง)
       
2939 น.ส.ณภัทร นันทเวชสันติ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2941 น.ส.อุบลทิพย์ เศรษฐเกษตร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2944 นายฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2948 นายดุษฎี ตรีอำนรรค XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2954 นายชัยพล ลีละทัศนาธร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2959 นายปิยะ สมบุญสำราญ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2962 นายฐิติกาล ธีระเวชชโรกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2968 นายอภิวัฒน์ แสงโนรี XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2970 นายวิทยา ปล้องไหม XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2973 นายธนากร ฆ้องเดช XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2977 นายชาลี วรกุลพิพัฒน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2984 นายสุปรีดิ์ จิตกวิน XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2986 นายชัยนนท์ ชัยสุข XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2989 นายชิติ ชูพยัคฆ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2992 นายพิทวัส พงศ์สงวนสิน XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2993 นายพรชัย จึงสวัสดิ์เมธา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2994 นายปรีสาร รักวาทิน XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2995 นายมโน บุญลาภ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2997 นายเด่นชาติ วิทยาภิมัณฑน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2998 นายธีระพัฒน์ โศภนคณาภรณ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
2999 นายบุญชัย มิ่งมงคลมิตร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3000 นายบุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3002 นายกิติชัย สงวนพงษ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3003 นายศรวัฒน์ ชิวปรีชา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3007 นายเจริญชัย บวรธรรมรัตน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3009 นายวงค์อนันต์ สุขเจริญคณา XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3014 น.ส.จิตรลดา วงษ์เสรี XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3016 น.ส.ประทุมพร หินเธาว์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
3733 นายเรืองศักดิ์ โตอร่ามรัตน์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
6853 นายภุชงค์ กิจเจริญวิศาล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดอิเล็กทรอนิกส์)
       
3020 น.ส.ปิยจันทร์ แหลมสมุทร XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3021 น.ส.ลัดดาวัลย์ แซ่โค้ว XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3022 นาย เฉลิมชัย จีระพันธุ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3023 นายกฤชชัย วิถีพานิช XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3024 นายยุทธพงศ์ ทัพผดุง XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3025 นายชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3026 นายวรศักดิ์ วังวรัญญู XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3027 นายทศพร ชาประสิทธิ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3029 นายสุรพัฒน์ แตมสำราญ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
3030 ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
7286 นายชนันนัทธ์ เข็มทรัพย์ XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า (หมวดระบบควบคุม)
       
  ปริญญาเอก    
3213 นายธีรพงษ์ โชติวรรณพฤกษ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3153 พ.ท.เชษฐา เบอรพันธุ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
       
  ปริญญาโท    
3208 นายปรนิก จิตต์อารีกุล XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3215 นายธีระชัย เนียมหลวง XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3216 นายวุฒิพงศ์ สฤษฎิพันธาวาทย์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3219 นายศุภวุฒิ ดวนด่วน XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3394 นายพิพัฒน์ นิตยโกศล XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3404 นายวรพจน์ ประชาเสรี XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3405 นายกษิดิส พิทักษ์เวช XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3406 นายนราธิป ดีแก้ว XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3407 นายชัยวัฒน์ รังษีภโนดร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
3408 นายทรงยศ กิจธรรมเกษร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง)
       
3157 น.ส.เชาวนีย์ ชีวชูเกียรติ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3162 นายชูเลิศ จิตเจือจุน XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3165 นายกมล อมรฟ้า XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3166 นายบุรุษช์ ตั้งฐานทรัพย์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3171 นายชาญณรงค์ จันทร์ศักดิ์ศรี XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3172 นายอภิวัฒน์ อุณหเสรี XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3179 นายธนัช ชยางกูร ณ อยุธยา XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3180 นายณัฐพันธ์ อุ่มตระกูล XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3181 นายอุทัย แย้มไสย XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3182 นายภูมิสิริ วิชชาภา XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3183 นายเอกพงศ์ เต็มยิ่งยง XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3184 นายณัฐวีร์ จุลสิทธิโยธา XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3185 นายวันเฉลิม สุขสนิท XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3188 นายศรัณย์รัฐ พวงพัฒน์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3190 นายสุรศักดิ์ สื่อเสาวลักษณ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
3191 นายกริชฤทธิ์ หยิบเจริญพร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
7189 น.ส.อบเชย นิมบริบูรณ์พร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี)
       
3105 น.ส.ลัดดาวัลย์ ศานติพันธ์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3108 น.ส.ฆนิศา รุ่งแจ้ง XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3131 นายธนวัฒน์ พลพิทักษ์ชัย XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3134 นายชลทิศ กาญจนวิภาพร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3140 นายกรินท์ ลิมาภรณ์วณิชย์ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3141 นายสุวัชชัย เยประยูร XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3143 นายดุษฎี สถิรเศรษฐทวี XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3144 นายพิสิทธิ์ จิวรรจนะโรดม XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
3748 นายกชกร โง้วศิริ XE07 วิศวกรรมโยธา (หมวดวิชาวิศวกรรมขนส่ง)
       
3421 น.ส.นันทวัน รมเยศ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3423 น.ส.ศิริพรรณ พันพา XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3430 น.ส.ศุมณพร สุทธิบาก XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3438 น.ส.ทิพอาภา ตั้งศิริกุล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3479 น.ส.นวพรรษ ลักขณานุรักษ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3501 น.ส.สิริจิตติ์ แสงอุ่นอุรัย XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3518 น.ส.นิดา ศีลแสน XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3534 น.ส.สุธิดา โชคธัญญาวัฒน์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3566 นายประพัฒน์ เป็นตามวา XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3576 นายสู่โชค เปี่ยมชล XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3654 นายธีรวิทย์ ปูผ้า XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3655 นายธงธรรม ศรีสถาพร XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3667 นายปฏิเวธ ชินเชษฐ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3670 นายพิจิตร เจียมวรางกูร XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3681 นายนิติรัตน์ รุ่งรัตนพิทักษ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3689 นายปิยะ พานิชปฐม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3690 นายวรพจน์ กนกกันฑพงษ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3692 นายอมรศักดิ์ ตปนียพันธ์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3703 ร.ท.ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3705 ร.ท.สมพงษ์ บุตรงาม XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3707 ร.ต.ประสงค์ อมรสิริพาณิชย์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3713 นายเหมือง ชื่นมนุษย์ XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
       
3233 น.ส.นิภาพรรณ ภู่ละมัย XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3234 น.ส.ชัชรี ปิ่นแก้ว XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3235 น.ส.พรรณี คุณากรภัค XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3240 น.ส.ยอดหญิง ชมบุญ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3246 น.ส.สลักใจ เจนจริยโกศล XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3247 น.ส.จันทร์พิมพ์ เหล่าบำรุง XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3248 น.ส.พีร์พลา ไอราวัณวัฒน์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3282 นายยศวรรธน์ เมสันธสุวรรณ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3283 นายบุญมา พรชัย XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3287 นายพิศาล รัชกิจประการ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3291 นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3294 นายดุษฎี ลีลาสมาน XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3299 นายประพนธ์ บวรโชคชัย XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3307 นายกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3310 นายประพันธ์ บวรโชคชัย XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3313 ร.ต.ปัญญารักษ์ โกศัลวัฒน์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3318 น.ส.พรธิภา องค์คุณารักษ์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3322 น.ส.อัจฉรา น้อมธรรม XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3326 นายสรรพสิทธิ์ ฟูเฟื่อง XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3362 น.ส.เพ็ญสุดา ใจวงศ์ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3377 นายทวีภัทร์ บูรณธิติ XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
3380 นายธีรพัฒน์ เศรษฐสักโก XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
7322 นายศีขรินทร์ สุขโต XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ
       

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 2/27/98