การฝึกอบรมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2546

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการทำงานในสำนักงานเป็นอันมาก หน่วยงานหลายหน่วยงานระบุความต้องการผู้จะที่เข้าทำงานในองค์กร จะต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี นิสิต นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และเข้าสู่ตลาดแรงงานจะต้องมีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการมทำงานในสำนักงานเป็นอย่างดี
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้เปิดหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้ในชีวิตการทำงานจริง สำนักฯ จึงเปิดหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานในสำนักงาน" ขึ้นเพื่อให้นิสิตที่สนใจมีโอกาสได้ฝึกฝนโดยการจำลองเอางานในสำนักงานจริงมาเป็นแบบฝึกหัดในการอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร

การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่องานในสำนักงาน

จำนวนรุ่นที่รับ

จำนวน 2 รุ่น

ระยะเวลา

รุ่นที่ 1 ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.
วันที่ 21,28 กรกฎาคม 4,11,18,25 สิงหาคม 1,8,15,22 กันยายน 2546
รุ่นที่ 2 ทุกวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.
วันที่ 25 กรกฎาคม 1,8,15,22,29 สิงหาคม 5,12,19,26 กันยายน 2546
จำนวน 30 ชั่วโมง

ลักษณะการฝึกอบรม

บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง/ 1 วัน
นิสิตจะต้องเข้าฟังบรรยาย 1 ชั่วโมง (เวลา 9.00-10.00 หรือ 13.00-14.00 น) และปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 หรือ 14.00-16.00 น. หรือปฏิบัติการในช่วงเวลา 10.00-12.00 ,14.00-16.00 น. ของวันที่ฝึกอบรม
(การบรรยายทั้งหมด 10 ชั่วโมง การปฏิบัติการทั้งหมด 20 ชั่วโมง)

สิ่งที่จะได้รับ

ประกาศนียบัตร และผลงานที่ผ่านการรับรองเพื่อนำไป ประกอบในการสมัครงาน

จำนวนรับ/รุ่น

50 คน

ค่าใช้จ่าย

600 บาท / คน

สถานที่อบรม

ห้องอบรม 101 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณนัฎพร คุณสุดารัตน์ หรือคุณพงศกร ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2562-0951-4 หรือ 0-2942-8200-2 กดอัตโนมัติ 2501,2507 โทรภายใน 2501,2507 โทรสาร. 0-2562-0950

หัวข้อการอบรม
1. การใช้งาน Microsoft Word
- เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม MS Word การสร้าง การแก้ไขเอกสาร
- การใช้งาน MS Word เพื่อสร้างเอกสารทางราชการ
- การใช้งาน MS Word เพื่อสร้างตาราง
- การใช้งาน MS Word เพื่อสร้างจดหมายเวียน

2. การใช้งาน Microsoft Excel

- เริ่มต้นการใช้งาน MS Excel เพื่อสร้างตารางคำนวณ
- การคำนวณโดยใช้ สูตร และ ฟังก์ชัน
- การใช้งาน MS Excel เพื่อสร้างแผนภูมิ
- การแก้ไขแผนภูมิ
- การใช้งาน MS Excel เพื่อทำงานกับฐานข้อมูลใน Excel

3. การใช้งาน Microsoft Access

- การใช้งาน MS Access เพื่อสร้างตารางในฐานข้อมูล
- การใช้งาน MS Access เพื่อสร้างความสัมพันธ์ตาราง
- การใช้งาน MS Access เพื่อเลือก record ด้วยแบบสอบถาม
- การใช้งาน MS Access เพื่อสร้างฟอร์ม
- การใช้งาน MS Access เพื่อสร้างรายงาน


จัดทำโฮมเพจ : โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์, 5 มิถุนายน 2546