หน้าแรก / ข่าวพิเศษ
ประกาศ เลื่อน/ยกเลิก/ปิด กิจกรรมต่าง ๆ ของ มก. วิทยาเขตบางเขน
 

เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางขน เจ้าของหน่วยงานจึงได้แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการเลื่อน/ยกเลิก/ปิด ดังนี้ (หน่วยงานที่ต้องการแจ้งเลื่อน/ยกเลิก/ปิด กิจกรรมต่าง ๆ  กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ เมล์ www@ku.ac.th)

ว/ด/ปี ที่แจ้ง
เรื่อง
1 ธ.ค. 54 เลื่อน กำหนดการทดสอบภาษา เป็นวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารมนุษยศาสตร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-9428888-9 <<อ่านรายละเอียด>>
     
16 พ.ย. 54 เลื่อน การส่งผลงาน โครงการประกวดออกแบบ เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวันที่ 5 มกราคม 2555
     
16 พ.ย. 54 ขยาย ขยายการรับผลงานในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕๐ จากเดิมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
     
16 พ.ย. 54 เลื่อน ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเลื่อนการอบรมบัญชีหลักสูตร “การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” จากวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ออกไปในราวเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในเดือนธันวาคม ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเริ่มปฏิบัติงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
     
15 พ.ย. 54 เลื่อน สำนักประกันคุณภาพ ขอเลื่อน โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกไปโดยไม่มีกำหนด
     
15 พ.ย. 54 เลื่อน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นครั้งที่ 2 จากวันที่  7-9 ธันวาคม 2554 ออกไปอีกในราวเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในเดือนธันวาคม ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเริ่มปฏิบัติงาน จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ โอกาสนี้
     
14 พ.ย. 54 เลื่อน สอ.มก. เลื่อนการรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2555 จากเดิม เป็น วันที่ 21-25 พ.ย. 2554 และเลื่่อน การใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหาฯ ล่วงหน้า จากเดิม เป็น วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2554 ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ วิทยาเขตบางเขน หรือวิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น รายละเอียด
     
13 พ.ย. 54 เลื่อน กำหนดสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ โดยจะเลื่อนกำหนดสอบจากเดิมวันที่ 10-11 ธันวาคม 2554 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย และจะทำการแจ้งประกาศเรื่องกำหนดการสอบดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง
     
11 พ.ย. 54 เลื่อน สำนักทะเบียนและประมวลผล ยกเลิกเงื่อนไขระบุสาขา/ชั้นปี จากจากเดิมวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งในปฏิทินการศึกษา (ฉบับใหม่)
     
11 พ.ย. 54 เลื่อน การสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขานันทนาการ คณะศึกษาศาสตร์ มก. จากเดิมจะสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-16.00น. โดยขอเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะเรียบร้อย แล้วจะทำการแจ้งประกาศเรื่องการสอบดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง
     
11 พ.ย. 54 เลื่อน บัณฑิตวิทยาลัย ขอเลื่อนกำหนดการดังนี้
- การส่งวิทยานิพนธ์(วพ.02) ภาคต้น 2554 จากวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 29 ธันวาคม 2554
- ชำระเงินเพื่อจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์ จากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันที่ 5 มกราคม 2555
- อนุมัติปริญญาในวันที่ 16 มกราคม 2555
     
9 พ.ย. 54 เลื่อน เลื่่อนเวลาสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd ISBIOPEN) จากวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็น 10 มการาคม 2555 เเละเลื่อนเวลาสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2555 โดยทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดที่เวปไซต์ www.isbiopen.sci.ku.ac.th หรือ http://web.me.com/vasakornb/ISBIOPEN/Home.html

Due to unavoidable flood condition in Thailand, the 2nd International Symposium of Bio-Pesticides and Eco-toxicological Network (2nd ISBIOPEN) organizers change the date for abstract submission to be 10th January 2012 and deadline for early registration: 14th February 2012. For more information: www.isbiopen.sci.ku.ac.th or http://web.me.com/vasakornb/ISBIOPEN/Home.html "
     
9 พ.ย. 54 เลื่อน กองบริการการศึกษา ขอแจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร "เลือกแนวทางวางอนาคต ที่ มก." ณ อาคารจักรพันธ์ เพ็ญศิริ ในวันที่ 17-18 พ.ย. 2554 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด
     
9 พ.ย. 54 เลื่อน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 19 ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 ออกไป จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
8 พ.ย. 54 เลื่อน เลื่อนการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2555จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
8 พ.ย. 54 เลื่อน เลื่อนการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
8 พ.ย. 54 เลื่อน คณะเกษตร มก. ขอเลื่อน การรับสมัคร "โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตรประจำปีการศึกษา 2555" ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 หรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลายและจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ติดต่อ ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 08-7748-9977 หรือ pnmas@hotmail.com
     
8 พ.ย. 54 เลื่อน ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก. ขอเลื่อนวันเปิดอบรมภาษาและวันทดสอบ ข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับ หลักสูตร Conversation and Business ของโครงการอบรมภาษาอังกฤษ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
6 พ.ย. 54 เลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 5 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
6 พ.ย. 54 เลื่อน วัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 4 ที่สมัครรับทุนการศึกษา จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
4 พ.ย. 54 เลื่อน การรับสมัครโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
4 พ.ย. 54 เลื่อน การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
4 พ.ย. 54 เลื่อน การรับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2555 จากวันที่ 10 – 18 พฤศจิกายน 2554 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
4 พ.ย. 54 เลื่อน การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะทางวิชาการและทักษะทางกีฬา โครงการรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังจะคลี่คลาย และจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
     
2 พ.ย. 54 เลื่อน คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเคมีฯ ครั้งที่ 32 ขอเลื่อนการแข่งขันไปในช่วงวันที่ 28 ม.ค.หรือ 4 ก.พ.2555 และเลื่อนวันรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2554 และหากมีการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง << รายละเอียด >>
     
2 พ.ย. 54 เลื่อน โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ มก. รุ่นที่ 4 วันที่ 4 พ.ย. และ 7-11 พ.ย. 2554 ออกไปก่อน
     
2 พ.ย. 54 เลื่อน โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 3 วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2554 ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกไปโดยไม่มีกำหนด
     
2 พ.ย. 54 ปิด โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ขอแจ้งปิดการอบรมสำหรับหลักสูตรที่เปิดอบรม ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. – 18 พ.ย. 54 ทางโครงการฯ จะแจ้งข่าวสารท่านทาง SMS และท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง E-mail : eto.ku@hotmail.com
     
2 พ.ย. 54 เลื่อน การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพ ออกไปก่อนวันที่จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง << รายละเอียด >>
     
1 พ.ย. 54 เลื่อน รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการศึกษานานาชาติ (IP)เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 << รายละเอียด >>
     
1 พ.ย. 54 เลื่อน การจัดกิจกรรมเดินและวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่ 20 วันที่จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
     
1 พ.ย. 54 เลื่อน การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้าน การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 11 จาก จากวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 เป็น วันที่ 12-13 มกราคม 2555  << รายละเอียด >>
 
1 พ.ย. 54 เลื่อน งานสัมมนาทางวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTEd 2011) ออกไปก่อน
 
31 ต.ค. 54 เลื่่อน การทดสอบภาษาอังกฤษ ของศูนย์ภาษา มก. จากวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 เป็น 12 พฤศจิกายน 2554   << รายละเอียด >>
 
25 ต.ค. 54 เลื่อน สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางบัญชี ออกไปก่อน   << รายละเอียด >>
 
25 ต.ค. 54 เลื่อน กำหนดการเปิดเรียนอบรมภาษาหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ ของศูนย์ภาษา มก. จากวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เป็น 3 ธันวาคม 2554   << รายละเอียด >>
 
21 ต.ค. 54 เลื่อน การจัดโครงการ Live Show in KU ออกไปก่อน    << รายละเอียด >>
 
20 ต.ค. 54 เลื่อน การเปิด-ปิด ภาคเรียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
วันเปิดภาคเรียน จาก 31 ตุลาคม 2554 เป็น 14 พฤศจิกายน 2554
วันปิดภาคเรียน จาก 12 มีนาคม 2555 เป็น 19 มีนาคม 2555
<< รายละเอียด >>
 
20 ต.ค. 54 ปิด งดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร KITS1 และ KITS2   << รายละเอียด >>
 

หน่วยงานที่ต้องการแจ้งเลื่อน/ยกเลิก/ปิด กิจกรรมต่าง ๆ กรุณาส่งรายละเอียดมาที่ เมล์ www@ku.ac.th

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554


 

  ข่าวล่าสุดในหมวด
 
สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2555
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.
โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”
ความพร้อมและบทบาทของ มก. ในการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจำปี 2555
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University