หน้าแรก /
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง ต่าง ๆ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์
วันที่ :   19 มกราคม 2554
รายละเอียด :

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2554

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปีการศึกษา 2554 

4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่น เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม)

 5.  อัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

  

ที่มา : สำนักทะเบียนและประมวลผล , 18 มกราคม 2554

 
 


 
 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  :  www@ku.ac.th
Copyright © 2011 Kasetsart University