NETDAY 2010 : หน้าแรก , ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 


 
   
   
ดาวน์โหลดเอกสารเบิกค่าลงทะเบียน New!!
   
เอกสารประกอบการบรรยาย
 • อนาคตของการพัฒนา Boardband Infrastructure เพื่อรองรับการใช้งานในประเทศไทย [ดาวน์โหลดเอกสาร]

 • แนวทางการดำเนินการความมั่นคงภายใต้ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ดาวน์โหลดเอกสาร1] [ดาวน์โหลดเอกสาร2]
 • Hi-end application ระบบ android I-Phone Blackberry [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • New Infrastructure In Future [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • ถึงเวลาที่จะใช้ Cloud Computing แล้วหรือยัง [ดาวน์โหลดเอกสาร]
     
     
  วันที่ 1 ธันวาคม 2553 (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)
 • Snort IDS/IPS with Snort
 • NAC (Network Access Control)
     
  วันที่ 2 ธันวาคม 2553 (สัมมนาวิชาการ)
 • บรรยายพิเศษ Emerging Application on Mobility
 • Mobile Infrastructure & Application Trends
    - Infrastructure และ Application
    - กล่าวถึง Wireline & Wireless ในเมืองไทย
    - สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • อนาคตของการพัฒนา Boardband Infrastructure เพื่อรองรับการใช้งานในประเทศไทย [ดาวน์โหลดเอกสาร]
 • แนวทางการดำเนินการความมั่นคงภายใต้ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
    [ดาวน์โหลดเอกสาร1] [ดาวน์โหลดเอกสาร2]
    Track 1
 • ถึงเวลาที่จะใช้ Cloud Computing แล้วหรือยัง
 • Hi-end application ระบบ android I-Phone Blackberry [ดาวน์โหลดเอกสาร]
    Track 2
 • New Infrastructure In Future [ดาวน์โหลดเอกสาร]
    - DataCenter Market Trend
    - How To make a clound DataCenter with most utilization
 • จะจัดการ Data Center เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติและความเสี่ยงได้อย่างไร
     


               
  หน้าแรก | เกี่ยวกับโครงการ | สัมมนาปฏิบัติการ | สัมมนาวิชาการ | ดาวน์โหลด | โรงแรมที่พัก | ติดต่อสอบถาม