ภาควิชาพันธุศาสตร์
ภายใน: 1424, 1499, 1429 สายตรง: 9428716-7, 9428390 โทรสาร: 5795528
     
น.ส.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1424, 1499 สายตรง 9428716-7, 9428390
Miss Surin Peyachoknagul รองศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีวเคมี), วท.ม.(พันธุศาสตร์),
  ระดับ 9 D.Agr.(Plant Molecular Biology) ;
    Tokyo U. of Agriculture and Technology
     
น.ส.นิตย์ศรี แสงเดือน รองศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล), วท.ม.(พันธุศาสตร์), Ph.D.
Miss Nitsri Sangduen ระดับ 9 (Genetics) ; Kansas State U., Post Doctoral(Cytogenetics
    of hybrisl) ; U. of Georgia.
     
นายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ รองศาสตราจารย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.(พันธุศาสตร์) ;
Mr. Pradit Pongtongkam ระดับ 9 ม.เกษตรศาสตร์
     
นางพรรณนภา ศักดิ์สูง รองศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยม, B.Sc.(Genetics) Hons.,
Mrs. Panapa Saksoong ระดับ 9 Ph.D.(Genetics) ; Dip. in Environmental Science and
    Technoogy ( Distinction )
     
น.ส.เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา รองศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยม, วท.ม.(พันธุศาสตร์) ;
Miss Saowanee Suputtitada ระดับ 9 ม.เกษตรศาสตร์, Cert. in Plant Improvement by means of
    Biotechnology -Japan
     
นางอมรา คัมภิรานนท์ รองศาสตราจารย์ กม.บ., วท.ม.(พันธุศาสตร์), Ph.D.(Genetics) ;
Mrs. Amara Campiranon ระดับ 9 U. of Arizona
     
นายอำนวย จรด้วง รองศาสตราจารย์ วท.บ.(ประมง) เกียรตินิยม, วท.ม. (พันธุศาสตร์),
Mr. Amnuay Jondeung ระดับ 9 Doktor der Philosophie ; U. Salzburg
     
น.ส.พัฒนา ศรีฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.(จุลชีววิทยา),
Miss Pattana Srifah ระดับ 8 Ph.D.(Molecular Biology in Plant Virology) ;
    Australian National U.
     
น.ส.เลิศลักษณ์ เงินศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(พันธุศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss Lertluk Ngernsiri ระดับ 7  
     
นายสมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(พันธุศาสตร์), Dr.Agr.Sc.(Plant
Mr. Somsak Apisitwanich ระดับ 7 Genetics) ; Polish Academy of Sciences
     
นางวิภา หงษ์ตระกุล อาจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา), วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
Mrs. Vipa Hongtrakul ระดับ 6 M.Sc.(Agriculture) ; U. of Western Australia,
    Ph.D.(Molecular Genetics) ; Oregon State U.
     
น.ส.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต อาจารย์ วท.บ.(จุลชีววิทยา), วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) ;
Miss Arinthip Thamchaipenet ระดับ 6 จุฬาฯ, Ph.D.(Molecular Genetics) ; U. of Glasgow - UK
     
น.ส. อุไรวรรณ อรัญวาสน์ อาจารย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 ; ม.ขอนแก่น,
Miss Uraiwan Arunyawat ระดับ 4 วท.ม.(ชีววิทยา) ; ม.เชียงใหม่
     
นายชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ อาจารย์ วท.บ.(ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1 ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Chatchawan Jantasuriyarat ระดับ 3  
     
นายเจริญ ทิวโคกสูง พนักงานวิทยาศาสตร์ วท.บ.(พืชศาสตร์) ; ส.ราชภัฏพระนคร
Mr. Charoen Tiwkhoksung ระดับ 4