ภาควิชาสถิติ
ภายใน: 1461-3 สายตรง: 5795531, 9428023-5, 5792089 โทรสาร: 9428384
     
นายอนันต์ชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1462 สายตรง 9428023
Mr. Ananchai Khuantham ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(วนศาสตร์), M.S.(Statistics) ; Iowa State U.
  ระดับ 8  
     
นางทรงศิริ แต้สมบัติ รองศาสตราจารย์ สต.บ. เกียรตินิยม, M.Stat., Ph.D.(Statistics) ;
Mrs. Songsiri Taesombut ระดับ 9 North Carolina State U.
     
นางทัศนีย์ ชังเทศ รองศาสตราจารย์ ศส.บ., วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mrs. Tusanee Chungtes ระดับ 9  
     
นางเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา รองศาสตราจารย์ พศ.บ.(สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 1, M.Stat. ;
Mrs. Premjai Trisaranuwatana ระดับ 9 North Carolina State U.
     
นางสมบูรณ์ สุขพงษ์ รองศาสตราจารย์ พศ.บ.(สถิติ), M.S.(Statistics) ; U. of Philippines
Mrs. Somboon Sukpong ระดับ 9  
     
นางสายสุดา สมชิต รองศาสตราจารย์ พศ.บ.(สถิติ) เกียรตินิยมอันดับ 2, M.S.(Statistics) ;
Mrs. Saisuda Somchit ระดับ 9 Oregon State U.
     
นางสุบงกช จามีกร รองศาสตราจารย์ ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), M.S. (Economics Statistics) ;
Mrs. Subongrot Jamikorn ระดับ 9 U. of Kentucky
     
นายสุรินทร์ นิยมางกูร รองศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เกียรตินิยม ,
Mr. Surin Niyamangkoon ระดับ 9 พบ.ม.(สถิติประยุกต์), M.S.(Statistics) ; Iowa State U.
     
นายจิรัชย์ สุขะเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(ชีวสถิติ) ; ม.มหิดล
Mr. Chirash Sukhagate ระดับ 8  
     
น.ส.นันทา วาณิชยเศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ.(สถิติ), M.S.(Industrial Engineering),
Miss Nunta Vanichsetakul ระดับ 8 Ph.D.(Statistics) ; U. of Wisconsin
     
นางนิดา ชาญบรรยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(สถิติ), M.S.(Statistics) ; Iowa State U.
Mrs. Nida Chanbanyong ระดับ 8  
     
นายสมภพ ถาวรยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) ;
Mr. Sompop Tavornying ระดับ 8 ม.เกษตรศาสตร์
     
นางสายพิณ กาญจนเสริม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(สถิติ), สต.ม.(สถิติ) ; จุฬาฯ
Mrs. Saipin Karnjanasirm ระดับ 8  
     
นางอภิญญา หิรัญวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(สถิติ), สต.ม. ; จุฬาฯ
Mrs. Apinya Hirunwong ระดับ 8  
     
นายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์ อาจารย์ วท.บ.(คณิตศาสตร์), พบ.ม.(สถิติ),
Mr. Prasit Payakkapong ระดับ 7 M.S.(Actuarial Science) ; U. of Iowa, ASA( Associate
    Society of Actuaries)
     
น.ส.บุญอ้อม โฉมที อาจารย์ วท.บ.(สถิติ), วท.ม.(สถิติประยุกต์) ; ม.ธรรมศาสตร์
Miss Boonorm Chomtee ระดับ 5  
     
น.ส.อำไพ อัศวรุจิกุลชัย อาจารย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์), วท.ม.(สถิติ) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss Ampai Ussawarujikulchai ระดับ 4  
     
นายฉลองชัย คุ้มภัย นักวิชาการสถิติ วท.บ.(สถิติ) ; ม.รามคำแหง
Mr. Chalongchai Koompai ระดับ 5  
     
น.ส.นงนุช บำรุงญาติ นักวิชาการสถิติ วท.บ.(สถิติ) ; ม.รามคำแหง
Miss Nongnuch Bamrungyat ระดับ 4