โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ
ชลบุรี สายตรง: (038) 352381, 351169 ต่อ 306 โทรสาร: (038) 352381 ต่อ308
     
ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะฯ   สายตรง (038) 352381, 351169 ต่อ 306
นายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์ อาจารย์ วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน),
Mr. Porntep Patananurak ระดับ 7 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะฯ   สายตรง (038) 352381, 351169 ต่อ 306
นายอำนาจ ธีระวานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร),
Mr. Aumnaj Teravanich ระดับ 8 บธ.ม.(การจัดการ) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
ผู้ช่วยเลขานุการโครงการจัดตั้งคณะฯ   สายตรง (038) 352381, 351169 ต่อ 306
     
น.ส. ปิยาวรรณ สกุลเจริญ อาจารย์ ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์), ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ;
Miss Piyavan Skulcharoen ระดับ 7 ม.เชียงใหม่
     
นายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ อาจารย์ ศศ.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา),
Mr. Toemsak Sukhvibul ระดับ 6 วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
นายปกรณ์ ทาบุราญ อาจารย์ วท.บ.; ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า,น.บ. ; ม.รามคำแหง,
Mr. Pakorn Taburan ระดับ 6 ร.ม.(บริหารรัฐกิจ) ; จุฬาฯ, ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ;
    ม.เกษตรศาสตร์, Ph.D. (Leadership and Human
    Behavior) ; United States International University
     
น.ส.จิตต์โสภิณ รัตตเสรี อาจารย์ วท.บ.(คหกรรมศาสตร์), ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) ;
Miss Jitsopin Rattaserie ระดับ 4 ม.เกษตรศาสตร์
     
น.ส. ศุภาภาส คำโตนด อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ; วค.สวนดุสิต,
Miss Supapas Kumtanode ระดับ 4 ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
น.ส.นิภา นิรุตติกุล* อาจารย์ ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ;
Miss Nipa Niruttikul   ม.เกษตรศาสตร์
     
น.ส.วารุณี ตันติวงศ์วานิช* อาจารย์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) ; วค.สวนสุนันทา,
Miss Warunee Tuntiwongwanich   บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
Mr. Kenneth Gunn Stewart* อาจารย์ B.A. in Design for Technology ; Robert Gordons U.,
    Aberden Scotland
     
ส่วนงานจัดการศึกษา   สายตรง (038) 352381, 351169 ต่อ 306
    โทรสาร (038) 352381, 351169 ต่อ 308
     
น.ส.กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์* นักวิชาการศึกษา ศศ.บ.(ภูมิศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss Kamonrat Bandidthatsananon    
     
น.ส.เฉลียว ภากะสัย* นักวิชาการศึกษา บธ.บ.(อุตสาหกรรมบริการ) ; ม.รามคำแหง
Miss Chaleo Pakasai    
     
ส่วนงานบริหาร   สายตรง (038) 352381, 351169 ต่อ306
    โทรสาร (038) 352381, 351169 ต่อ308
     
น.ส.กัลยาณี รื่นเริง* เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(จิตวิทยา) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss Kanyanee Reunroeng    
     
น.ส.ฐิตา ตาปนานนท์* พนักงานธุรการ ปวส.(คอมพิวเตอร์) ; ร.ร.เทคโนโลยีชลบุรี
Miss Thita Tapananon    
     
น.ส.อรสา เอี่ยมรัศมีโชติ* เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปวช.(การขาย) ; ร.ร.พระนครพาณิชยการ
Miss Orasa Eiamrutsamechote    

หมายเหตุ :* พนักงาน