สำนักหอสมุด
WEB SITE : http://www.lib.ku.ac.th/   E-MAIL : libupvp@nontri.ku.ac.th
     
ผู้อำนวยการ   ภายใน 1481 สายตรง 9428615
นายรังสรรค์ ปิติปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
Mr. Rangsan Pitipunya ระดับ 8  
     
รองผู้อำนวยการ บางเขน   ภายใน 1479 สายตรง 9428463
นางวันทนี โกวิทางกูร บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) อ.บ., อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ; จุฬาฯ
Mrs. Wantanee Kovitangkul ระดับ 8  
     
รองผู้อำนวยการ กำแพงแสน   ภายใน 3801 สายตรง (034) 351401, 351884
น.ส.จันทิภา พุ่มจันทร์ บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) อ.บ., อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ; จุฬาฯ
Miss Chantipa Poomchandra ระดับ 8  
     
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ   ภายใน 1482 สายตรง 9428464, 9405690
น.ส.เกื้อกูล วิชชจุฑากุล บรรณารักษ์ (ชำนาญการ) อ.บ., อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) ; จุฬาฯ
Miss Kurkul Witjajutakul ระดับ 8