ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภายใน: 1500-15 ต่อ 1803-4 สายตรง: 5794576 โทรสาร: 5794576
     
นางมยุรี เทศผล หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1500-15 สายตรง 9428555 ต่อ 1801
Mrs. Mayuree Thespol ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.Eng.(Industrial Eng. and
  ระดับ 8 Management) ; AIT
     
นายธีระยุทธ สุวรรณประทีป รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.S.(Mechanical Eng.) ;
Mr. Therayut Suwanprateep ระดับ 9 Texas Technology U.
     
นายมนตรี พิรุณเกษตร รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ;
Mr. Montri Piroonkaset ระดับ 9 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
นายวีระศักดิ์ กรัยวิเชียร รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Mr. Virasak Kraivichien ระดับ 9 M.S.(Mechanical Eng.) ; U. of Illinois
     
นายวุฒิชัย กปิลกาญจน์ รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.S.(Mechanical Eng.) ;
Mr. Vudtechai Kapilakanchana ระดับ 9 Fairleigh Dickinson U.
     
นายสมาน เจริญกิจพูลผล รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),
Mr. Sman Jareonkitpoonpon ระดับ 9 M.Eng.(Applied Hydraulics ) ; AIT
     
นายสุรพล พฤกษพานิช รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.S.(Mechanical Eng.) ;
Mr. Suraphon Prueksapanich ระดับ 9 Michigan State U.
     
นายสั่งสิทธิ์ ตรีสุวรรณ รองศาสตราจารย์ B.E.(Mechanical Eng.) ; U. of Western Australia
Mr. Sangsit Treesuwan ระดับ 9  
     
นายเกียรติไกร อายุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ;
Mr. Kiatkrai Ayuwat ระดับ 8 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
นางนงลักษณ์ งามเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน) ;
Mrs. Nonglak Ngamchareon ระดับ 8 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
     
นายพิพล บุญจันต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Mr. Pipon Boonchanta ระดับ 8 M.S.(Mechanical Eng.), Ph.D.(Mechanical Eng.) ;
    U. of California
     
นายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล),
Mr. Sompong Pichetpinyo ระดับ 8 M.Eng.(Energy Technology) ; AIT
     
นายสันติ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) ;
Mr. Santi Laksitanonta ระดับ 8 ม. เกษตรศาสตร์
     
นายสราวุธ วรสุมันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), ประกาศนียบัตรชั้นสูง ;
Mr. Saravudh Varasumanta ระดับ 8 จุฬาฯ, M.S.(Mechanical Eng.) ; U. of Dundee
     
นายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ B.S.(Electrical Eng.), M.S.(Mechanical Eng.),
Mr. Satjarthip Thusneyapan ระดับ 7 M.S.(Electrical Eng.) ; Washington U.
     
นายสุรชัย ระตะนะอาพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล),
Mr. Surachai Ratana-aporn ระดับ 6 Ph.D.(Mechanical Eng.) ; U. of Miami
     
นายธัญญะ เกียรติวัฒน์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), M.S. (Agricultural Eng.),
Mr. Thanya Kiatiwat ระดับ 7 Ph.D.(Agricultural Eng) ; Kansas State U.
     
นายบวร เกียรติเรืองนาม อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.S.(Mechanical Eng.) ;
Mr. Boworn Kiatruangnam ระดับ 7 U. of Alabama
     
นายธงไชย หฤทัยสดใส อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Thongchai Haruthaisodsai ระดับ 5  
     
นายวัชระ เครือรัฐติกาล อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), M.S. (Mechanical Eng) ;
Mr. Watchara Kruerattikarn ระดับ 5 Vanderbilt U.
     
นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Somsuk Tachasomboonsuk ระดับ 5  
     
นายเฉลิมพล เปล่งสะอาด อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Chalermpon Plengsa-Ard ระดับ 4  
     
นายชัชพล ชังชู อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Chatchapol Chungchoo ระดับ 4  
     
นายประพจน์ ขุนทอง อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Prapot Kunthong ระดับ 4  
     
นายพิชัย กฤชไมตรี อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Phichai Kritmaitree ระดับ 4  
     
นายกรรมมันต์ ชูประเสริฐ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Kummun Choopraserd ระดับ 3 M.Eng.(Mechanical Eng.) ; AIT
     
นายเจตวีย์ ภัครัชพันธ์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; จุฬาฯ
Mr. Jey-Tawee Pukrushpan ระดับ 3  
     
นายชาญเวช ศีลพิพัฒน์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Chanwech Seenpipat ระดับ 3  
     
นายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Taweedej Sirithanapipat ระดับ 3  
     
นายธเนศ อรุณศรีโสภณ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Tanet Aroonsrisopon ระดับ 3  
     
นายธำรง พุทธาพิทักษ์ผล อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Tumrong Puttapitukporn ระดับ 3  
     
นายปรณัฐ วิสุวรรณ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Poranat Visuwan ระดับ 3  
     
นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เชียงใหม่
Mr. Prakob Surawattanawan ระดับ 3  
     
นายพลฤทธิ์ อภิวัฒนลังการ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม. เกษตรศาสตร์
Mr. Polarit Apiwattanalunggarn ระดับ 3  
     
นายวิชัย ศิวะโกศิษฐ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Wichai Sivokasit ระดับ 3  
     
นายอภิชาต แจ้งบำรุง อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.ขอนแก่น
Mr. Apichart Chaengbamrung ระดับ 3  
     
นายเอกไท วิโรจน์สกุลชัย อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Ekathai Virojsakunchai ระดับ 3  
     
น.ส.อัญชนา วงษ์โต อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss. Anchana Wangto ระดับ 3  
     
นายชาญพิทย์ ฉวีสุข ครู (ชำนาญการ) คอ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) ;
Mr. Chanpith Chaweesuk ระดับ 6 ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     
นายกาจ ศุภผล ครู ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ; วค.พระนคร
Mr. Kaj Supapol ระดับ 5  
     
นายลิขิต อนุรักษ์พงศธร ครู ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ; วค.พระนคร
Mr. Likhit Anurugponstorn ระดับ 5  
     
นายชลอ ปรีสวัสดิ์ ครู ค.บ.(ช่างอุตสาหกรรมเครื่องกล) ; วค.พระนคร
Mr. Chalor Preesawat ระดับ 4  
     
นายพรศักดิ์ เกาะลอย นายช่างเทคนิค ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ; วค.พระนคร
Mr. Pornsak Kohloy ระดับ 5  
     
นายสถิตย์ สุนทรวิภาต นายช่างเทคนิค ปวส.(ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม)
Mr. Stit Suntarvipart ระดับ 5  
     
นายรุ่ง เรืองผล นายช่างเทคนิค ปวส.(ช่างยนต์)
Mr. Rung Ruengphol ระดับ 4  
     
นายสุเมธ เชื้อสุดใจ นายช่างเทคนิค ปวส.(ช่างกลโรงงาน)
Mr. Sumeth Chuesudchai ระดับ 4  
     
นายสมาน สุไลมาน ช่างเทคนิค ปวช.(ช่างยนต์), ปกศ.สูง (ภาษาอังกฤษ) ; วค.จันทรเกษม
Mr. Sman Sulaiman ระดับ 3  
     
นายมานพ ศิริมงคล ช่างเครื่องยนต์ ปวช.(ช่างเครื่องยนต์)
Mr. Manop Sirimongkol ระดับ 4  
     
นายยงยศ ต่วนทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปวช. (การตลาด)
Mr. Yongyot Tuanthong ระดับ 4