ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภายใน: 1500-15 ต่อ 1603-4 สายตรง: 5798610 โทรสาร: 5798610
     
นายพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล หัวหน้าภาควิชา ภายใน 1500-15 ต่อ 1601 สายตรง 5798610
Mr. Peerayuth Charnsethikul ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), M.S.(Industrial Eng.),
  ระดับ 8 Ph.D.(Industrial Eng.) ; Texas Technological U.
     
นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Mr. Pichit Sukchareonpong ระดับ 9 M.Eng.(Industrial Eng. and Management), D. Eng. ; AIT
     
นายพิภพ ลลิตาภรณ์ รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ,
Mr. Phiphop Lalhitaporn ระดับ 9 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; จุฬาฯ
     
นางรัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม รองศาสตราจารย์ B.Eng.(Industrial Eng.),
Mrs. Rachavarn Kanjanapanyakom ระดับ 9 M.Eng.(Industrial Eng. and Management) ; AIT
     
นางศันสนีย์ สุภาภา รองศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), M.S.(Industrial Eng.) ;
Mrs. Sansanee Supapa ระดับ 9 Illinois Institute of Technology
     
นายเสรี เศวตเศรนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1,
Mr. Saeree Svetasreni ระดับ 8 M.Eng.(Industrial Eng. and Management),
    D.Eng.(Industrial Eng. and Management) ; AIT
     
น.ส.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.S.(Statistics), M.S.(Industrial Eng.),
Miss Prapaisri Sudasna Na Ayudthya ระดับ 7 Ph.D.(Industrial Eng.) ; Oregon State U.
     
นายก้องกิติ พูสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ B.S.(Industrial Eng.), M.S.(Industrial and Systems Eng.),
Mr. Kongkiti Phusavat ระดับ 6 Ph.D.(Industrial and Systems Eng.); Virginia Polytechnic
    Institute and State U.
     
นางพัชราภรณ์ ญาณภิรัต อาจารย์ วท.บ.(เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Mrs. Patcharaporn Yanpirat ระดับ 7 M.S.(Industrial Eng. and Management),
    Doctor of Technical Science (Industrial Eng.) ; AIT
     
นายเลิศชัย ระตะนะอาพร อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ,
Mr. Lertchai Ratana Arporn ระดับ 7 วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ; จุฬาฯ
     
นายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ,
Mr. Wisit Locharoenrat ระดับ 7 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; จุฬาฯ
     
นายสมศักดิ์ วิระวณิชย์ชัย อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ), M.Sc.(Agricultural Eng.) ;
Mr. Somsak Viravanichai ระดับ 7 U. of Manitoba
     
นายอนนต์ วงษ์เกษม อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม), M.S.(Industrial Eng.) ;
Mr. Anont Wonggasem ระดับ 7 Polytechnic Institute of New york, พณ.ม.(บริหารธุรกิจ) ;
    ม.ธรรมศาสตร์
     
นายอรรถพิลาส ตันตราภรณ์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), M.S.(Industrial Eng.) ;
Mr. Attpilas Tantraporn ระดับ 7 Illinois Institute of Technology
     
น.ส.เพียงใจ พานิชกุล อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ,
Miss Piangjai Panichkul ระดับ 5 วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; จุฬาฯ
     
นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหกรรม),
Mr. Pornthep Anussornnitisarn ระดับ 4 M.S.(Industrial & Systems Eng.) ; The Ohio U.
     
นายวรวุฒิ หวังวัชรกุล อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Worawut Wangwatcharakul ระดับ 4  
     
นายจักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1 ;
Mr. Chuckaphun Arampongphun ระดับ 3 ม.เกษตรศาสตร์
     
น.ส.รุ่งรัตน์ สีเหลืองสวัสดิ์ อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; ม.เกษตรศาสตร์
Miss. Roungrat Seeluangsawat ระดับ 3  
     
นายอนันต์ มุ่งวัฒนา อาจารย์ วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Anan Mungwattana ระดับ 3  
     
นายธีระวัฒน์ ศรีเปารยะ ครู ปวส.(ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
Mr. Theerawat Sripaoraya ระดับ 5  
     
น.ส.ศิริรัตน์ จำแนกสาร ครู บธ.บ.(คอมพิวเตอร์)
Miss. Sirirat Chamnaksarn ระดับ 2  
     
นางนงนภัส ตันชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค.บ.(คหกรรมศาสตร์) ; วค.พระนคร
Mrs. Nongnapus Tanchavalit ระดับ 6  
     
นางมาลัยวัลย์ พุ่มเหมือน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มศ. 3
Mrs. Malaiwan Pummuean ระดับ 4  
     
นายสนอง สุนทรวิภาต นายช่างเทคนิค ปวส.(ช่างโลหะ)
Mr. Snong Sunthonwipat ระดับ 4  
     
นายอรรถพงศ์ คำอาจ นายช่างเทคนิค ปวส.(ช่างเทคนิคโลหะ)
Mr. Attapong Kamard ระดับ 4