โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กพส. ภายใน: 3585-6 สายตรง: (034) 351396 โทรสาร: (034) 351909
WEB SITE : http: 158.108.203.13/satit   E-MAIL : agrpnk@nontri.ku.ac.th
     
อาจารย์ใหญ่    
นายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(มัธยมศึกษา), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) ;
Mr. Athikiat Thongperm ระดับ 7 ม.เกษตรศาสตร์
     
     
น.ส.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ.(การสอนอนุบาลศึกษา), ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและ
Miss Parichart Chanpen ระดับ 8 การแนะแนว) ; จุฬาฯ
     
นางพงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน) ;
Mrs. Pongsiri Laohasurayotin ระดับ 8 ม.เกษตรศาสตร์
     
นายวังสรรค์ สุฉันทบุตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(พลศึกษา), ศศ.ม.(พลศึกษา) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Vangsan Suchantabutra ระดับ 8  
     
น.ส.กฤษณา น่วมจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(ชีววิทยา-เคมี), กศ.ม.(ชีววิทยา) ;
Miss Krissana Naumjui ระดับ 7 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
น.ส.ลักขณา นิลกลัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์),
Miss Lakana Nilklad ระดับ 7 ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
นางแสงเดือน เจริญฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.บ., ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mrs. Sangdean Charoenchim ระดับ 7  
     
นางกฤษณา สุฉันทบุตร อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาไทย-ประวัติ) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Mrs. Krissana Suchantabutra ระดับ 7  
     
นายธาตรี แตงเที่ยง อาจารย์ กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Mr. Tatree Tangtiang ระดับ 7  
น.ส.นิตยา สอนอาจ อาจารย์ ค.บ.(นาฎศิลป์) ; วค.นครปฐม
Miss Nittary Sorn-aij ระดับ 7  
     
นางปัทมา แตงเที่ยง อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ศิลป์) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Mrs. Patama Tangtiang ระดับ 7  
     
นางวันทณีย์ บ้วนกียาพันธุ์ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2,
Mrs. Wantanee Buangiyapan ระดับ 7 ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
นางสวรส ศรีอนันตคม อาจารย์ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Mrs. Sawarod Siranantakom ระดับ 7 ค.ม.(พื้นฐานการศึกษา) ; จุฬาฯ
     
นางโสภา พึ่งตระกูล อาจารย์ ค.บ.(อาหารและโภชนาการ) ; วค.นครปฐม
Mrs. Supha poungtrakul ระดับ 7  
     
นางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย) ;
Mrs. Orawan Thongperm ระดับ 7 ม.เกษตรศาสตร์
     
นายอัศวิน พึ่งตระกูล อาจารย์ กศ.บ.(ศิลปศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Mr. Aswin Poungtrakul ระดับ 7  
     
นางกรรณิการ์ เจริญศิลป์ชัย อาจารย์ วท.บ.(คหกรรมศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mrs. Kunnikar Chareansilpchai ระดับ 6  
     
น.ส.เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์ อาจารย์ อ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ; ม.ศิลปากร
Miss Kruavan Jatupornpoonsub ระดับ 6  
     
นางทัศนีย์ จินเอียด อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) ; วค.พระนครศรีอยุธยา
Mrs. Tassanee Jinaiad ระดับ 6  
     
นางนิตยา สุเพียร อาจารย์ ศษ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ; ม.รามคำแหง
Mrs. Nittaya Supian ระดับ 6  
     
น.ส.พิมพร ตรีสอน อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย),
Miss Pimporn Treesorn ระดับ 6 พิษณุโลก, กศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
     
น.ส.มณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ อาจารย์ กศ.บ.(ภาษาไทย) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
Miss Montatip Auttapunyo ระดับ 6  
     
น.ส.มยุรี ถนอมสุข อาจารย์ กศ.บ.(พลศึกษา), กศ.ม.(พลศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
Miss Mayuree Tanomsuk ระดับ 6 ประสานมิตร
     
น.ส.มลิวัลย์ กาญจนชาตรี อาจารย์ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์), ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์การสอน) ;
Miss Maliwan Kanjanachatree ระดับ 6 ม.เกษตรศาสตร์
     
นายสุคนธ์ มณีรัตน์ อาจารย์ กศ.บ.(สังคมศึกษา), น.บ. ; ม.ธรรมศาสตร์
Mr. Sukhon Maneerud ระดับ 6  
     
นางอังสนา ศรีสวนแตง อาจารย์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ; วค.สุรินทร์
Mrs. Aungsana Srisuantang ระดับ 6  
     
นางอัจฉราภรณ์ สุขุมะ อาจารย์ ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ; ม.ศิลปากร
Mrs. Autcharaporn Sukuma ระดับ 6  
     
นายฉัตรชัย หลาวมา อาจารย์ ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), กศ.ม.(เทคโนโลยีทาง
Mr. Chatchai Loawma ระดับ 5 การศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
นายณชพงศ์ อุดมศรี อาจารย์ ค.บ.(ศิลปหัตถกรรม) ; วค.พระนคร
Mr. Nachapong Udomsri ระดับ 5  
     
นายทศพล บุญธรรม อาจารย์ กศ.บ.(การแนะแนว) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Mr. Thodsaphol Boontham ระดับ 5  
     
นางนิพาภรณ์ คงบางพระ อาจารย์ ค.บ.(วิทยาศาสตร์) ; วค.หมู่บ้านจอมบึง,
Mrs. Nipaporn Kongbangpra ระดับ 5 ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ; วค.นครปฐม
     
นางปาริชาติ จิตรฉ่ำ อาจารย์ กศ.บ.(สังคมศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
Mrs. Parichart Chitcham ระดับ 5 ศษ.ม.(การสอนสังคมศึกษา) ; ม.เกษตรศาสตร์
     
น.ส.ปิยรัตน์ บุณยรัตนกลิน อาจารย์ อ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส) ; ม.ศิลปากร
Miss Piyarat Boonyarattanakalin ระดับ 5  
     
น.ส.เพ็ญพิศ ทิพยรักษ์ อาจารย์ ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์,
Miss Phenpit Thipruk ระดับ 5 ศศ.บ.(ปฐมวัยศึกษา) ; ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, กศ.ม.
    (จิตวิทยาการศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
นางรุจิราพร รามศิริ อาจารย์ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) ; ม.บูรพา
Mrs. Rujiraporn Ramsiri ระดับ 5 กศ.ม.(วัดผลทางการศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
    ประสานมิตร
     
น.ส.ลัดดา ทองสกุล อาจารย์ คศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) ; ว.เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
Miss Ladda Thongskul ระดับ 5  
     
น.ส.วัฒนา มณีวงศ์ อาจารย์ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ; ม.บูรพา
Miss Wattana Maneewong ระดับ 5  
     
น.ส.วิจิตตรา นรสิงห์ อาจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ; วค.ภูเก็ต, กศ.ม.การมัธยม(การสอน
Miss Wichitra Norasing ระดับ 5 ภาษาอังกฤษ) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
นายวิโชติ พงษ์ศิริ อาจารย์ ค.บ.(คณิตศาสตร์) ; วค.สวนดุสิต, กศ.ม.การมัธยม(การ
Mr. Wichote Pongsiri ระดับ 5 สอนคณิตศาสตร์) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
     
นายวินัย พูลศรี อาจารย์ กศ.บ.(พลศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
Mr. Winai Poonsri ระดับ 5  
     
นายสันติ ศรีสวนแตง อาจารย์ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร), วท.ม.(เกษตรศาสตร์) ;
Mr. Sunti Srisuantang ระดับ 5 ม.เกษตรศาสตร์
     
นายสาธิต เจริญฉิม อาจารย์ ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์-เกษตรศาสตร์) ; วค.เทพสตรี
Mr. Satit Charoenchim ระดับ 5  
     
นายสานิตย์ รัศมี อาจารย์ ค.บ.(ดนตรีศึกษา) ; วค.นครปฐม
Mr. Sanit Rudsamee ระดับ 5  
     
นายสุรพล สุขุมะ อาจารย์ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Surapol Sukuma ระดับ 5  
     
นางอุทัยวรรณ สมัครรัฐกิจ อาจารย์ กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-เคมี) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
Mrs. Utaiwan Samarkrattakit ระดับ 5  
     
นายเอกสิทธิ์ ประสิทธิ์ชัย อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย) ; วค.พระนคร
Mr. Akasit Prasitchai ระดับ 5  
     
น.ส.ขจรรัตน์ ตลับนาค อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย-นาฏศิลป์) ; วค.จันทรเกษม
Miss Kachornrat Talabnak ระดับ 4  
     
น.ส.ชุติมา รัศมี อาจารย์ ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย) ; วค.อุตรดิตถ์
Miss Chutima Rudsamee ระดับ 4  
     
นางพรสถิต ดอกชะเอม อาจารย์ ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) ; วค.สวนดุสิต
Mrs. Pornsatit Dokcha-em ระดับ 4  
     
นางพรอุมา พิชยะสุนทร อาจารย์ ค.บ.(ภาษาไทย-นาฎศิลป์) ; วค.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
Mrs. Pornuma Pichayasunthorn ระดับ 4  
     
น.ส.พลาภรณ์ จันทร์ขามเรียน อาจารย์ กศ.ม.(สุขศึกษา) ; ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Miss Plaporn Junkhamrion ระดับ 4  
     
นางพิศมัย วังเย็นนิยม อาจารย์ ค.บ.(การอนุบาลศึกษา) ; วค.นครปฐม
Mrs. Pisamai Vangyenniyom ระดับ 4  
     
นางศรีประไพ ดุลยโกศล อาจารย์ ค.บ.(นาฎศิลป์) ; วค.สวนสุนันทา
Mrs. Sriprapai Dunyagoson ระดับ 4  
     
นางอินทรา นุชเขียว อาจารย์ ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ; วค.จันทรเกษม
Mrs. Intira Nudkeaw ระดับ 4  
     
นางอำพร ดอนจิ๋วไพร อาจารย์ ค.บ.(สังคมศึกษา) ; วค.นครปฐม
Mrs. Amporn Donjiwphai ระดับ 4  
     
นายวสันต์ เดือนแจ้ง อาจารย์ วท.บ.สถิติประยุกต์) ; วค.เทพสตรี
Mr. Wasan Duenchaeng ระดับ 3  
     
นายอภิชาติ ใจอารีย์ อาจารย์ วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตรศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Apichat Jaiaree ระดับ 3  
     
นางโสภี เสถียรโยธิน ครู ศศ.บ.(ประถมศึกษา) ; ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
Mrs. Sopee Stinyothin ระดับ 5  
     
นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตรศาสตร์) ; ม.เกษตรศาสตร์
Mr. Somkiai Srianantachom ระดับ 7  
     
นางสมจิตร กองพรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปวช.(บัญชี)
Mrs. Somchit Kongphrom ระดับ 3  
     
น.ส.รัชนี ชูทอง พนักงานธุรการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ; วค.นครปฐม
Miss Ruchanee Choothong ระดับ 4  
     
น.ส.วงเดือน พลับจะโปะ พนักงานธุรการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ; ส.ราชภัฏนครปฐม
Miss Wongduan Pulbjapo ระดับ 3