MICT CAMP

image

ภาพกิจกรรม

งานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม MICT CAMP
และมอบรางวัลประกวดผลงานสื่อสร้ำงสรรค์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ ส่งเยาวชนเข้าค่าย Cubic Creative Camp 8 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


             จากการดำเนินการค่าย MICT Camp ในปี 2553-55 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคิวบิกครีเอทีฟได้ดำเนินการจบลงแล้ว โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรม MICT Digital on Tour ที่ดำเนินการมาทั้งหมดถึง 64 ค่าย กระจายทั่วประเทศ และค่าย MICT Digital Youth Camp ที่จัดที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กรุงเทพฯ อีกสองครั้ง ทำให้มีเยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 4000 คน
             หลังจากที่โครงการ MICT Camp นี้จบลง กระทรวงยังไม่มีโครงการ MICT Camp ในปี 2556 นี้ จึงทำให้ว่างเว้นกิจกรรมของเยาวชนในช่วงเวลานี้
             แต่ด้วยในช่วงเมษายน ปิดภาคเรียนในปีนี้ คิวบิกครีเอทีฟได้จัดค่าย Cubic Creative Camp รุ่นที่ 8 โดยมีการรับเยาวชนแบบมีค่าใช้จ่ายจำนวน 100 คน ทางทีมงานดำเนินการค่าย MICT Camp เห็นว่า น่าจะให้โอกาสแก่เยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรม MICT Camp กันมา จึงได้ขอการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยวัตถุประสงค์ที่จะให้เยาวชนจากศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่เคยร่วมกิจกรรมกันมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มีเครือข่ายกิจกรรมร่วมกันอยู่
             กระทรวง ICT ได้ตกลงที่จะสนับสนุนให้เยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรม MICT CAMP ปี 53-54 และ MICT CAMP ปี 55 ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Cubic Creative Camp 8 จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2556
             จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านพิจารณาส่งเยาวชนในสังกัดศูนย์ฯ หรือ เยาวชนที่เคยร่วมกิจกรรมกับโครงการ MICT Camp มาแล้วเท่านั้น ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป.5 - ม.3 (หากเป็นเยาวชนที่ไม่ได้สังกัดศูนย์ โปรดสมัครในนามศูนย์ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนของท่าน)
             ทั้งนี้ จะเปิดให้เยาวชนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม MICT Camp ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคิวบิกครีเอทีฟ ดังกล่าวเข้าสมัครทาง onlineได้ที่ http://qbic.cc/ccc8mict รับสมัครถึง วันที่ 8 มีนาคม 2556 และหลังจากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 20 คน
             สำหรับรายละเอียดทั้งหมดดูเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารที่ได้แนบมานี้ หรือ ที่ http://cubiccreative.org/creativecamp8/
            

 
5 มีนาคม 2556

************************************************************************************************

กิจกรรม อบรม สัมมนา / ค่าย

กิจกรรมทั้งหมด

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ "สื่อส่งเสริมการเรียนรู้"

1

นักเรียน และเยาวชน จากโรงเรียน หรือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ไม่จำกัดเพศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินมัธยม ศึกษาตอนปลาย หรือเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี สามารถสมัครได้ในแบบประเภททีม โดยกำหนดให้มีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และไม่เกิน 5 คน

 

ค่ายเยาวชนคนยุคดิจิตอล
(MICT Digital Youth Camp)

1

จัดอบรมเข้ม แบบค่าย ศึกษาทางด้านชีวิต การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี ในนามชื่อ “ค่ายเยาวชน คนยุคดิจิตอล” แบบค่ายพักค้างคืน 6 วัน เป้าหมายเป็นเยาวชน จำนวนอย่างน้อย 200 คน

อ่านรายละเอียด


 

ขยายผลการอบรมสู่เยาวชน

1

จัดอบรมโดยครูอาจารย์ ไอซีที แกนนำที่ผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรค่ายครูยุคดิจิตอล โดยขยายผลในหัวข้อ “เรียนเป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล” ให้กับเยาวชน จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศค่ายไอซีทีดิจิตอลออนทัวร์
(MICT Digital on Tour)

1

อบรมเยาวชนไม่น้อยกว่า 8 หลักสูตร ๆ ละ 12 ชั่วโมง เน้นเนื้อหาวิชาการ และสอดแทรกเนื้อหาเรื่อง สังคม การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การอยู่ร่วมกัน คุณธรรม จริยธรรมฯ
โดยเน้นการวิเคราะห์

อ่านรายละเอียดค่ายครูยุคดิจิตอล

(MICT Digital Teacher Camp)

1

อบรมครูไอซีทีแกนนำ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กับครู แกนนำ จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชุน หรือผู้ดูแลศูนย์ หรือครูจากโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายของศูนย์ การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เพื่อไปถ่ายทอดต่อ ในนามชื่อค่าย "ค่ายครูยุคดิจิตอล (MICT Digital Teacher Camp)"


อ่านรายละเอียด


โครงการกิจกรรม ICT CAMP MICT Digital Youth Camp