พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ "แนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง"

Photo Number 1 Photo Number 2 Photo Number 3 Photo Number 4 Photo Number 5 Photo Number 6 Photo Number 7 Photo Number 8
Photo Number 9 Photo Number 10 Photo Number 11 Photo Number 12 Photo Number 13 Photo Number 14 Photo Number 15 Photo Number 16
Photo Number 17 Photo Number 18 Photo Number 19 Photo Number 20 Photo Number 21 Photo Number 22 Photo Number 23 Photo Number 24
Photo Number 25 Photo Number 26 Photo Number 27 Photo Number 28 Photo Number 29 Photo Number 30 Photo Number 31 Photo Number 32
Photo Number 33 Photo Number 34 Photo Number 35 Photo Number 36 Photo Number 37 Photo Number 38 Photo Number 39 Photo Number 40
Photo Number 41 Photo Number 42 Photo Number 43 Photo Number 44 Photo Number 45 Photo Number 46 Photo Number 47 Photo Number 48
Photo Number 49 Photo Number 50 Photo Number 51
กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2546
09.30-11.00 พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานในพิธีเปิดงานและชมนิทรรศการ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร กล่าวปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง "แนวนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให้เข้มแข็ง" ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 คณะ สังคมศาสตร์ มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด ณ ห้องโสตฯ ชั้น 4 อาคาร 2 ชั้นล่างอาคาร 1 และ อาคาร 3
13.00-14.00 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
14.00-16.00 นิทรรศการและกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ลานระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2) คณะสังคมศาสตร์
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2546
09.00-12.00 การบรรยายพิเศษ โดย พลเอกปรีชา เปรมาสวัสดิ์ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 ในหัวข้อเรื่อง "บทบาททหารกับการพัฒนาทางการเมือง"
13.00-14.00 การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
14.00-16.00 นิทรรศการและกิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ลานระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2) คณะสังคมศาสตร์