Untitled Document
เพชรนนทรีรุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6
รุ่นที่ 7
รุ่นที่ 8
รุ่นที่ 9
รุ่นที่ 10
รุ่นที่ 11
รุ่นที่ 12
รุ่นที่ 13
รุ่นที่ 14

เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง รุ่นที่ 7 ( 11 คน ) เข้ารับประกาศเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว
 

 1.

ผศ.ดร.ประภา   กาหยี

KU 27

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

 2.

นายปรีชา   สมบูรณ์ประเสริฐ

KU 28

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3.

นายเอ็นนู   ซื่อสุวรรณ

KU 28

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 4.

พล.ต.ท.กฤษฎา   พันธุ์คงชื่น

KU 30

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

 5.

นางจีราวรรณ   บุญเพิ่ม

KU 30

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 6.

นายนิวัติ   สุธีมีชัยกุล

KU 33

ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 7.

นายวิทย์   ประทักษ์ใจ

KU 34

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 8.

นายลักษณ์   วจนานวัช

KU 35

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 9.

นายสาธิต   รังคสิริ

KU 38

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

10.

นายเกียรติพงษ์   รัชตเกรียงไกร

KU 45

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

11.

นายโชติ   ตราชู
ปริญญาโทสาขาการใช้ที่ดิ
นและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

-

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มา : อธิการบดี มก. , 5 กรกฎาคม 2553