รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ดี และชมเชย ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 38 (ปี 2543)
ผลงานวิจัย จำนวน 367 เรื่อง 15 สาขาที่นำเสนอผลงานในภาคบรรยาย ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 38 (ปี 2543) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2543 ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลผลงานวิจัย ให้ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 31 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลดีเด่น 1 รางวัล รางวัลดี 5 รางวัล และรางวัลชมเชย 25 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น 1 รางวัล
ได้แก่

รางวัลดี 5 รางวัล
ได้แก่
 1. ผลงานวิจัยของสาขาพืช จากงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจสำหรับตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสในมะเขือเทศและยาสูบ"
   โดย
  • ปรียพรรณ พงศาพิชณ์
  • พิสสวรรณ เจียมสมบัติ
 2. ผลงานวิจัยของสาขาสัตว์ จากงานวิจัย เรื่อง "ความเป็นไปได้ในการผลิตโคพันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยี โคลนนิ่ง โดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ"
   โดย
  • รังสรรค์ พาลพ่าย
  • เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู
  • มณีวรรณ กมลพัฒนะ
 3. ผลงานวิจัยของสาขาสัตวแพทยศาสตร์ จากงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาวิธีอีไลซ่าเพื่อใช้ชันสูตรโรคพาราทูเบอร์คูโลซิสในโค-กระบือ"
   โดย
  • มนยา เอกทัตร์
  • เรขา คณิตพันธ์
  • วิวัตน์ ชัยชนะศิริวิทยา
  • สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
  • สุรีย์ ธรรมศาสตร์
  • มาสะฮารุ คะนาเมดะ
 4. ผลงานวิจัยของสาขาศึกษาศาสตร์ จากงานวิจัย เรื่อง "ผลของรางวัลภายนอกและการรับรู้ความสามารถของตนที่มีต่อแรงจูงใจภายในของนักเรียน"
   โดย
  • วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
 5. ผลงานวิจัยของสาขาวิจัยของสาขาสังคมศาสตร์ จากงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะบุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนิสิตปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"
   โดย
  • ศิรินภา จามรมาน
  • ปนัดดา ชำนาญสุข
  • ปัทมา พุ่มมาพันธุ์
  • ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น

รางวัลชมเชย 25 รางวัล

ได้แก่ ผลงานวิจัยของสาขาพืช 2 รางวัล , สาขาสัตว์ 3 รางวัล สาขาประมง 3 รางวัล , สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 3 รางวัล , สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1 รางวัล , สาขาวิทยาศาสตร์ 2 รางวัล , สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3 รางวัล , สาขาศึกษาศาสตร์ 3 รางวัล , สาขาเศรษฐศาสตร์ 3 รางวัล และสาขาสังคมศาสตร์ 2 รางวัล ดังนี้
  สาขาพืช มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "สมการคำนวณอัตราปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากการวิเคราะห์ดิน"
   โดย
  • อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
  • สุภาพ บูรณากาญจน์
  • สมชาย กรีฑาภิรมย์
  • พิบูลย์ กังแฮ
  • จิรวัฒน์ พุ่มเพชร
  • ประยูร เพียตะเณร
  • ศิริชัย สมบูรณ์พงษ์
  • สัมพันธ์ รัตนสุภา
  • ปัญญา ร่มเย็น
  • ทรงชัย วัฒนพายัพกุล
  • กรรณิกา นากลาง
  • สว่าง โรจนกุศล
  • ประโยชน์ เจริญธรรม
  • วิไลลักษณ์ พละกลาง
  • สัญชัย สัตตวันฒนานนท์
  • วาสนา อินแถลง
 2. เรื่อง "การศึกษาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสดที่ เหมาะสมกับชาวไร่ข้าวโพดไทย"
   โดย
  • อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
  • นิภา เลขสุนทรากร
  • พีรพงษ์ เชาวนพงษ์
  • สมชาย กรีฑาภิรมย์
  • จรงค์ รุ่งช่วง
  • สมพร ทองแดง

  สาขาสัตว์ มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "การย่อยได้และพลังงานสุทธิจากการคำนวณของต้นถั่วเหลืองติดฝัก แห้งในโคและแกะ"
   โดย
  • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
  • อิทธิพล เผ่าไพศาล
  • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
  • สมคิด พรหมมา
 2. เรื่อง "ผลของการปรับวัตถุแห้งและ/หรือการใช้สารเสริม ต่อกระบวนการ หมักและคุณค่าทางโภชนะของเปลือกและซังข้าวโพดหวานหมัก"
   โดย
  • สตางค์ ภูมิสุทธาผล
  • สมคิด พรหมมา
  • บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
  • บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
 3. เรื่อง "การแบ่งเซลล์ของโอโอไซต์สุกรโดยไม่มีการปฏิสนธิ : ผลของการ กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า"
   โดย
  • สรรเพชญ โสภณ
  • มณีวรรณ กมลพัฒนะ

  สาขาประมง มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในตระกูล สลาด-กราย ที่พบ ในประเทศไทย"
   โดย
  • พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข
  • ศรีรัตน์ สอดศุข
 2. เรื่อง "การใช้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็งอนุบาล กุ้งกุลาดำ ระยะโพสท์ลาร์วา (PL 8-20)"
   โดย
  • วิชิต เสมาชัย
  • สุทิน สมบูรณ์
 3. เรื่อง "ปลิงทะเล อันดับ Aspidochirotida ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะล้าน และหมู่เกาะไผ่จังหวัดชลบุรี"
   โดย
  • สุเมตต์ ปุจฉาการ
  • อารมณ์ มุจรินทร์
  • พิชัย สนแจ้ง

  สาขาสัตวแพทยศาสตร์ มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "การจำแนกชนิดไมโครฟิลาเรียและตัวอ่อนระยะที่ 3 ของพยาธิบรูเกีย มาลาไย และบรูเกีย ปาหังไก โดยใช้วิธีพี ซีอาร์-อาร์เอฟเอลพี"
   โดย
  • วาสนา สุขุมศิริชาติ
  • จันทร์ทรา ตนันท์ยุทธวงษ์
  • ศิริชัย พรรณธนะ
  • นพพร ศราธพันธุ์
  • โกสุม จันทร์ศิริ
 2. เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางแอนติเจนของไวรัสโรคปากและเท้า เปื่อยที่ระบาดในประเทศไทย"
   โดย
  • วิไล ลินจงสุบงกช
  • สุนันท์ ร่มลำดวน
  • สมใจ กมลศิริพิชัยพร
  • ธนรัตน์ จานุกิจ
 3. เรื่อง "การสำรวจภาวะการติดเชื้อ subgroup J Avian leukosis virus ในไก่เนื้อ และไก่พ่อแม่พันธุ์ด้วยวิธี PCR และวิธี ELISA"
   โดย
  • นรินทร์ อุประกรินทร์
  • ธีระพล ศรินฤมิตร
  • ปรีดา เลิศวัชระสารกุล
  • นำดี แซ่เฮง
  • วิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์
  • อรวรรณ บุตรดี
  • ภัทรา มูลจิตร
  • วรวิทย์ วัชชวัลคุ

  สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้แก่
 1. เรื่อง "บทบาทเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล"
   โดย
  • เอกชัย โอเจริญ
  • สุกัญญา อธิปอนันต์
  • สำราญ สาราบรรณ์
  • พิชฎา อารยานุรักษ์
  • ธุวนันท์ พานิชโยทัย
  • จำลอง พุฒซ้อน

  สาขาวิทยาศาสตร์ มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "ผลของน้ำสกัดจากผงป่นแห้งของเปลือกต้นนมนาง (Pouteria cambodiana) ต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในเลือดในหนูขาว"
   โดย
  • สาลิกา อริธชาติ
  • วาที คงบรรทัด
 2. เรื่อง "สนามแม่เหล็กวิกฤตสูงของสารตัวนำยวดยิ่ง Bi1.5Pb0.5 Sr2.0Cax CuyOz"
   โดย
  • สุปรียา ตรีวิจิตรเกษม
  • วันชัย สระทองล้วน

  สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "อุปทานไม้ท่อนยูคาลิปตัสและการวิเคราะห์ด้านการเงินของสวนป่า ภาคเอกชนในประเทศไทย ปี ค.ศ.1997"
  • โดย
  • พสุธา สุนทรห้าว
  • วุฒิพล หัวเมืองแก้ว
  • ปัสสี ประสมสินธ์
  • มณฑล จำเริญพฤกษ์
 2. เรื่อง "แหล่งเชื้อเพลิงในป่าผลัดใบ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง "
   โดย
  • บุญส่ง สมเพาะ
  • สันต์ เกตุปราณีต
 3. เรื่อง "อัตราปูนและปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดชุดดิน รังสิตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักกาดเขียวปลี"
   โดย
  • นงคราญ มณีวรรณ
  • จุมพล ยูวะนิยม
  • รสมาลิน ณ ระนอง
  • เมธิน ศิริวงศ์
  • บรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์

  สาขาศึกษาศาสตร์ มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : การสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวความคิด วิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม และทฤษฎีการสร้างความรู้ในชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 3"
   โดย
  • มาลิน ศักดิยากร
 2. เรื่อง "การวิจัยในชั้นเรียน : ผลการสอนและบรรยากาศการเรียนวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม/ทฤษฎีการสร้าง ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2"
  • โดย
  • อำพวรรณ ทิวไผ่งาม
 3. เรื่อง "ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อกระบวน การเรียนรู้ที่เน้นประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ : กรณีศึกษา โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ "
   โดย
  • เทวินทร์ พันธุ์เทศ

  สาขาเศรษฐศาสตร์ มี 3 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของราคากะหล่ำปลีในตลาดกลางและ ท้องถิ่น : วิธีการและผลการทดสอบ"
  • โดย
  • สมพร อิศวิลานนท์
  • ธวัชชัย วิมลรัตน์
 2. เรื่อง "การประเมินมูลค่าที่เกิดจากการมิได้ใช้ : กรณีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี"
   โดย
  • ธนาภรณ์ กระสวยทอง
  • เพ็ญพร เจนการกิจ
 3. เรื่อง "การประเมินต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำนากุ้ง"
  • โดย
  • ธันวา จิตต์สงวน
  • บัณฑิณี สูตรสุคนธ์

  สาขาสังคมศาสตร์ มี 2 รางวัล ได้แก่
 1. เรื่อง "จินตแผนที่ : ตัวชี้วัดศักยภาพการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น?"
   โดย
  • อรสา สุกสว่าง
 2. เรื่อง "ชุมชนกับการพัฒนาป่าชายเลน"
   โดย
  • บุศริน บางแก้ว
  • ชเนตตี มิลินทางกูร
  • นันทนา เลิศประสบสุข

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 25 ม.ค. 2543