ประกวดภาพวาด "เครื่องบินนางสาวสยาม บินสร้างสัมพันธ์ในต่างแดน"

มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดให้มีการประกวดภาพวาด หัวข้อ "เครื่องบินนางสาวสยาม บินสร้างสัมพันธ์ในต่างแดน" ชิงโล่ประทานจาก พระเจ้าหลานเธอพระองคืเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี การบินสร้างสัมพันธ์ในเส้นทางประวัติศาสตร์ ที่เครื่องบินนางสาวสยามเครื่องบินพลเรือน เครื่องแรกแบบ Travel Air 2000 ของประเทศไทย ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่ 7 ให้ทำการบินไปถึงประเทศจีน เมื่อพุทธศักราช 2475 ซึ่งในขณะนั้นไทยยังไม่มีสัมพันธภาพทางการทูตกับจีนอย่างเป็นทางการ การเดินทางครั้งนี้เปรียบเสมือนการเชื่อมสัมพันธไมตรี โดยความสามารถของคนไทยชื่อ น.อ.เลื่อน พงษ์โสภณ ที่ได้ทำการบินเพียงลำพังในอดีต

เครื่องบินนางสาวสยามจะทำการบินย้อนรอยประวัติศาสตร์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่าง ๆ ที่เครื่องบินนางสาวสยามจะทำการบินไปเยือนอีกครั้งในเดือนกันยายน 2545 โดยใช้เส้นทางบินจากประเทศไทยผ่านลาว เวียดนาม ไปสิ้นสุดที่เมืองซัวเถา (ประเทศจีน) ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศศักดิ์ศรีความสามารถของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ปรากฏต่อนานาประเทศ ในโอกาสนี้จึงขอเชิญส่งผลงานประกวดภาพวาดโดยใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางตามความคิดสร้างสรรค์แบบอิสระ

1. ประเภทศิลปกรรม เทคนิค และวิธีการ

งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ โดยใช้เทคนิคและวิธีการเขียนภาพระบายสี (จิตรกรรม) โดยไม่จำกัดวัสดุและเทคนิคการใช้สี

2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย จีน ลาว และเวียดนาม และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย มีสิทธิ์ส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเองเข้าประกวด โดยผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน และภาพวาดสื่อถึงโครงการได้ชัดเจน

3. การส่งผลงานเข้าประกวด

3.1 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ขนาดความกว้างและความยาวไม่เกิน 15x20 นิ้ว โดยต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ ชั้นเรียน โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น
3.2 ระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 15x20 นิ้ว และไม่เกิน 1 เมตร โดยต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ พร้อมที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น
ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย และเหมาะสมที่จะติดตั้ง สำหรับภาพที่มีการติดตั้งพิเศษ ผู้ส่งจะต้องมาดูแลติดตั้งด้วยตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดความเสียหายขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย

4. กำหนดการดำเนินการ

การส่งผลงาน วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2545
การตัดสิน วันที่ 17 กรกฎาคม 2545
การประกาศผลทางหนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 22 กรกฎาคม 2545
การรับงานคืน วันที่ 23-30 กรกฎาคม 2545
จัดแสดงนิทรรศการและมอบรางวัล วันที่ 2-9 สิงหาคม 2545

5. รางวัล

5.1 ประเภทนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
       รางวัลยอดเยี่ยม โล่ประทานฯ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท (1 รางวัล)
       รางวัลดีเด่น เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (3 รางวัล)
       รางวัลสร้างสรรค์ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,500 บาท (5 รางวัล)
5.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)
       รางวัลยอดเยี่ยม โล่ประทานฯ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท (1 รางวัล)
       รางวัลดีเด่น เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท (3 รางวัล)
       รางวัลสร้างสรรค์ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท (5 รางวัล)
5.3 ประเภทอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป
       รางวัลยอดเยี่ยม โล่ประทานฯ พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท (1 รางวัล)
       รางวัลดีเด่น เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท (3 รางวัล)
       รางวัลสร้างสรรค์ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท (5 รางวัล)

6. คณะกรรมการ

ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะจากสถาบันการศึกษาของรัฐ คอลัมนิสต์ในวงการศิลปะ และผู้ที่มีความรู้หรือปฏิบัติงานทางด้านศิลป์ ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ จะอุทธรณ์ไม่ได้

7. กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยฯ

8. สถานที่ส่งผลงาน

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ที่ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 102 ซอยงามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ในวันและเวลาราชการ
กรณีส่งทางไปรษณีย์กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลงาน โดยพิจารณาจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2285-9038-42 และที่มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยฯ โทรศัพท์ 0-2534-5013 ในวันและเวลาราชการ

9. การจัดแสดงนิทรรศการพร้อมมอบรางวัลและรับภาพคืน

อาคารพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ กองทัพอากาศ มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย 171 ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2534-5013, 0-2523-8725


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 19 มิถุนายน 2545

หน้าแรกมหาวิทยาลัย | หน้าข่าวและกิจกรรม