พืชพันธุ์ใหม่
NEW PLANT VARIETIES
................................................................................................................................................
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

               ระหว่างปี 2543 - 2545 สถาบันวิจัยพืชต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตรได้นำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชสวน ยาง
และ หม่อนไหม ให้คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ์ ว่าเป็นพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิม และพร้อมที่จะขยายพันธุ์สู่เกษตรกร
ให้ปลูกอย่างแพร่หลายต่อไปในอนาคต พันธุ์พืชเหล่านั้นที่สำคัญ ๆ ได้แก่

ข้าวปราจีนบุรี 2
              เป็นข้าวน้ำลึก มีความสามารถในการยืดปล้อง และทนน้ำท่วม ทนทานต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
ต้านทานหนอนกอ สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ขนมจีน รับรองพันธุ์เมื่อ 20
พฤศจิกายน 2544


ข้าวเหนียวพันธุ์สกลนคร
         เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุ 130 วัน
สามารถปลูกได้ในฤดูนาปรัง คุณภาพหุงต้มดี ข้าวสุก
นุ่ม มีกลิ่นหอม รับรองพันธุ์เมื่อ 22 ธันวาคม 2543

ข้าวเจ้าพันธุ์พิษณุโลก 2
         เป็นข้าวพันธุ์ลูกผสม ให้ผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจั๊กจั่น
สีเขียว คุณภาพเมล็ดดี รูปร่างเรียวยาว มีท้องไข่น้อย
คุณภาพการสีดีมาก รับรองพันธุ์เมื่อ 26 มิถุนายน 2543

ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์ 72
            เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรคราน้ำค้าง สามารถปลูกได้ทั่วไป
ในสภาพการผลิตข้าวโพดของไทย รับรองพันธุ์เมื่อ 24 เมษายน 2543

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 4
            ให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.69 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1
ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 ต้านทานต่อโรคแส้
ดำ และโรคเหี่ยวเน่าแดง ทนทานต่อการเข้าทำลายของหนอน
กอในสภาพธรรมชาติดีกว่าพันธุ์อู่ทอง 1 รับรองพันธุ์เมื่อ 7
มิถุนายน 2543

ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 2
                ให้ผลผลิตสูง คุณภาพเส้นใยดี เส้นใยยาวปานกลาง ต้านทานโรคใบหงิก รับรองพันธุ์เมื่อ ปี 2545


มันสำปะหลังระยอง 72
         ให้ผลผลิตหัวสดสูง ให้ผลผลิตมันแห้งสูง ท่อน
พันธุ์มีความงอกดี ทรงต้นดี เหมาะสำหรับปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รับรองพันธุ์เมื่อ 24 เมษายน
2543

สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี
             ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ภูเก็ต และสวี รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมแรง เนื้อกรอบ สีเนื้อ
เหลืองอมส้มสม่ำเสมอ สามารถแกะแยกผลย่อย
หรือตาออกจากกันโดยง่าย รับประทานแกนผลได้

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2
             เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า อยู่ในกลุ่ม
Deli x Lame T อายุการออกดอกประมาณ 18
เดือนหลังปลูก ผลผลิตทะลายปาล์มสดสูง ทน
แล้ง ต้นเตี้ย เนื้อในหนา รับรองพันธุ์เมื่อ 5
กันยายน 2544

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3
         เป็นพันธุ์ลูกผสมเทเนอร่า อยู่ในกลุ่ม Deli x
DAMI T
น้ำมันดิบต่อทะลายสูง ผลผลิตน้ำมันดิบ
เฉลี่ย 760 กิโลกรัม / ไร่ / ปี ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย
2,813 กิโลกรัม / ไร่ / ปี รับรองพันธุ์เมื่อ 5 กันยายน
2544


ยางพันธุ์ RRIT 251       
          ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งสูง การเจริญเติบโต
ระยะก่อนเปิดกรีดดี ขนาดลำต้นสม่ำเสมอ ความ
หนาของเปลือก และจำนวนท่อน้ำยางมาก ต้านทาน
ต่อโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอร่า ออยเดียม
และคอลเลโทตริกัม ได้ดี รับรองพันธุ์เมื่อ 24 เมษายน
2543

ยางพันธุ์ฉะเชิงเทรา 50
           เป็นพันธุ์ยางลูกผสมเปิดของแม่พันธุ์ RRCI 110 มีการเจริญเติบโตดีมากในช่วงอายุ 4 ปีครึ่ง มีขนาดเส้น
รอบวงโต ให้ปริมาตรไม้ท่อนซุงสูง เหมาะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์