พจนานุกรมลาว - ไทย - อังกฤษ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
Lao-Thai-English Dictionary
................................................................................................................................................
คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         พจนานุกรม ลาว - ไทย - อังกฤษ ฉบับเฉลิม
พระเกียรตินี้ เป็นพจนานุกรมสามภาษาที่รวบรวม
คำหลักภาษาลาวประมาณ 8000 คำ โดยเลือกคำที่
ใช้กันในชีวิตประจำวันและมีสถิติในการใช้สูง ให้
คำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความหมาย
ตรงหรือใกล้เคียงกันและให้คำพ้องความหมายของ
คำหลักในภาษาลาวในกรณีที่หาได้ พร้อมทั้งให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประเภทของคำของทั้งสามภาษารวมทั้งให้
คำอ่านของคำศัพท์ทั้งสามภาษาในรูปสัทอักษร
พจนานุกรมฉบับนี้จัดเป็นงานบุกเบิกและสร้างสรรค์
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้และให้คำศัพท์ครอบคลุม
ศัพท์ในวงกว้างสำหรับชาวลาว ชาวไทย และชาว
ต่างประเทศที่ต้องการสื่อสารระหว่างกัน
     The Trilingual Lao-Thai-English dictionary has
about 8,000 Lao headwords. These are words
which are used in everyday life and have a high
frequency of use. The dictionary provides the
Thai and English meaning equivalents for each
Lao headword, together with its part(s) of speech,
its pronunciation in phonetic symbols and synonym(s)
where they can be found. The dictionary is a
creative and pioneering work which is useful and
provides a large corpus of vocabulary to facilitate
communication between Laos, Thais, and others.