ปลาทะเลของประเทศไทยจัดเตรียมโดย

ประวิทย์ สุรนีรนาถ

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์