Kasetsart University Webmail

Main Page of Kasetsart University

KPS Campus SRC Campus ChalermPrakiat Sakonnakhon Campus Supanburi Campus Lopburi Campus Krabi Campus

ข้อมูลทั่วไป
การบริหาร
หน่วยงาน
วิชาการ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
สำหรับนิสิต
สำหรับบุคลากร
สมาคมศิษย์เก่า
ข่าวและกิจกรรม
บริการคอมพิวเตอร์
นานาสาระ
ห้องสมุดศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักส่งเสริม และฝึกอบรม ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมฯ สร้างขึ้นด้วยเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นเงิน 166 ล้านบาท และได้สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2524 และได้กระทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2524 โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี ด้วยเหตุ ดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ จึงถือเอาวันที่ 16 ธันวาคมเป็นวันเกิดของศูนย์ ส่งเสริมฯ

โฮมเพจศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

http://www.kps.ku.ac.th/~naetc/index.html


Copyright (C) 2002. Kasetsart University
Revised : June, 2002
Contact Webmaster of Kasetsart University