Img

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560-2564


แบบสำรวจความต้องการของระบบโครงการพัฒนาการบูรณาการข้อมูลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ < .pdf > | < .docx >
  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการบูรณาการข้อมูล มก. (หน่วยงานเจ้าของระบบหลัก)
  บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลโครงการบูรณาการข้อมูล มก. (หน่วยงานร่วมใช้ข้อมูล)

 

 


การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564


กรอบและแนวทางการขอรับการจัดสรรรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(ปี พ.ศ. 2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2559)
   
(ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2560-2564) (กุมภาพันธ์ 2559)
แนวทางการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน
  (A) วิทยาเขตบางเขน
  (B) วิทยาเขตกำแพงแสน
  (C) วิทยาเขตศรีราชา
  (D) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร