กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์รับแจ้งทุกข์และภัยเมื่อปี 2539 เพื่อ ให้บริการประชาชนที่มีปัญหาเดือดร้อนจากภัยต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1555 ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดรองรับไว้ 10 คู่สายอัตโนมัติ ต่อมา ในปีงบประมาณ 2543 ได้มีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ในลักษณะ Call Center โดยกองป้องกันฝ่ายพลเรือนกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน ในการประสานโดยทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกในระบบโปรแกรมรับเรื่องร้องทุกข์ และส่ง E-mail ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถให้บริการได้ดีระดับหนึ่ง แต่การให้บริการที่ผ่านมายังพบปัญหาและอุปสรรคที่ประชาชนไม่ได้รับความพึงพอใจ ในการให้บริการอยู่บ้าง เช่น ต้องรอสายเป็นเวลานาน หรือแก้ไขปัญหาให้ไม่ทันกับความต้องการของผู้ร้อง ในปีงบประมาณ 2547 กองป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ โดยในส่วนของศูนย์รับแจ้งทุกข์และภัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์รับแจ้งทุกข์ สังกัดกองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการสายด่วนรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงมีนโยบายให้ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนย์ฯ โดยเร่งด่วน รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้จัก และจดจำได้ง่ายจึงใช้ชื่อ “ศูนย์ กทม. 1555” ซึ่งได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

            นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมาได้ว่าจ้างภาคเอกชนเป็นผู้ให้บริการศูนย์ กทม.1555 โดยเพิ่มคู่สายโทรศัพท์จาก 10 คู่สาย เป็น 30 คู่สาย และมีเจ้าหน้าที่รับสายจำนวน 15 คน

         ต่อมา ในปี 2549 ได้เพิ่มคู่สายโทรศัพท์จากเดิมที่ให้บริการเพียง 30 คู่สาย เป็น 120 คู่สาย รวมทั้งเพิ่มเจ้าหน้าที่รับสายเป็น 50 คน หมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน

          จัดตั้ง “หน่วยบริการฉุกเฉิน” หรือ หน่วยเบสท์ (Bangkok Emergency Service Team = BEST) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น น้ำมันหกบนผิวจราจร เศษวัสดุตกหล่นบนผิวการจราจร ฝาท่อระบายน้ำชำรุดทรุดตัว ต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร ป้ายโฆษณาล้ม น้ำท่วมขัง โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากรับแจ้งเหตุจากศูนย์กทม. 1555

           โดยภายในเว็บไซต์ของศูนย์ กทม. 1555 มีข้อมูลสถิติการดำเนินงาน ข่าวสารและกิจกรรม คำถาม หมายเลขโทรสัพท์แจ้งเหตุเร่งด่วน การส่งเรื่องร้องทุกข์ การติดตามผลเรื่องร้องทุกข์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ สายด่วนของรัฐบาล โทร. 1111ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โทร. 1130 การประปานครหลวง โทร. 1125 ฯลฯ ท่านที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์ของศูนย์ กทม. 1555 ได้ที่ http://www.bangkok.go.th/rongtook/


แหล่งค้นคว้าข้อมูลและภาพประกอบ

ศูนย์ร้องทุกข์ กทม. โทร. 1555

ที่มา :
สำนักงานกรุงเทพมหานคร

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (30 เมษายน 2553)
http://www.cpc.ku.ac.th