ภูมิปัญญาทักษิณ

โดย ศ.ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
: สำนักพิมพ์อมรินทร์ กันยายน 2544


เนื้อหาภายในประกอบด้วย

ภูมิปัญญาในการดำรงชีพตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 26

การขุดตระพังและบ่อน้ำ
การปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน
การปลูกสร้างบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และคติความเชื่อ
ความรู้และอุบายในการครองชีพในชีวิตประจำวัน
ภูมิปัญญาในการจัดเครือข่ายระบบความสัมพันธ์และการพึ่งพา
ธรรมเนียมเป็นเกลอกัน
วันนัด
วันว่าง
กินงาน กินวาน ข้าวหม้อแกงหม้อ ฯลฯ
ภูมิปัญญาในหัตถกรรมพื้นบ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ทำหัตถกรรมพื้นบ้าน
การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในธรรมชาติ
งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีลักษณะเด่นบางประการของภาคใต้
สมุนไพรและยากลางบ้าน ภูมิปัญญาเก่าแก่ของภาคใต้
ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรทั่วไป
กระบวนการเรียนรู้และสืบทอดความรู้เรื่องสมุนไพร และยากลางบ้าน
ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและยากลางบ้านขนานต่างๆ ที่ยังนิยมใช้กันอยู่สรรพคุณเทียบคุณ 109
ความรู้เกี่ยวกับของแสลง
สถานภาพปัจจุบันของสมุนไพรและยากลางบ้าน
ภูมิปัญญาที่ปรากฎเป็นชีวทัศน์และโลกทัศน์
ชีวทัศน์และโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ชีวทัศน์และโลกทัศน์เกี่ยวกับการปกครอง และความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
ชีวทัศน์ที่เป็นข้อห้ามในการดำเนินชีวิตของชาวใต้
ชีวทัศน์เกี่ยวกับสถานภาพ และความประพฤติของชาย-หญิง
ภูมิปัญญาในการปลูกฝังคุณธรรม กำหนดปทัสถาน และรักษาดุลยภาพของสังคม
เพลงกล่อมเด็ก
วรรณกรรมคำสอนและสุภาษิต
ไหว้สัดดี : ประเพณีการปลูกฝังปทัสถานคุณธรรม ด้วยพิธีกรรมและกิจวัตร
ครอบครู : พิธีกรรมรับรองความรู้ความสามารถของศิษย์
พิธีลอยเคราะห์ : พิธีกรรมเพื่อความสมดุลทางจิตใจ
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน : การสื่อข่าวสาร เพิ่มพูนความรู้-ปฏิภาณ และเสริมสร้างชีวทัศน์ของชาวใต้
การใช้ภูมิปัญญาแก้ปัญหาและปรับตัวในบริบทที่เปลี่ยนไป
กรณีที่ 1 การปรับตัวและตอบโต้การครอบงำ ของทุนนิยมและอำนาจรัฐ บนฐานความเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมและพลังชุมชน
กรณีที่ 2 คนกู้ทะเล จากความยากไร้สู่การมีกินและมีอำนาจต่อรอง
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 มิถุนายน 2545