กัมพูชา : ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง การเมือง และการต่างประเทศ.

โดย เขียน ธีระวิทย์, สุณัย ผาสุก.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543

ประเทศกัมพูชาเคยเป็นจักรวรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตกาล แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นประเทศที่ถดถอยทั้งด้านเกียรติภูมิ เศรษฐกิจ และการเมือง ชาวเขมรบอบช้ำจากการปกครองของฝรั่งเศส และการเมืองภายในประเทศ จนแทบจะสิ้นชาติ และถึงแม้ว่ากัมพูชาจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทย มีเขตแดนติดต่อกันมากกว่า 1,000 กิโลเมตร ทั้งทางบกและทางน้ำ แต่คนไทยมีความรู้เกี่ยวกับกัมพูชาน้อยมาก หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษาความเป็นมาของกัมพูชาจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

เนื้อหาภายในประกอบด้วย

บทที่ 1 : บทนำ
บทที่ 2 : สภาพทางภูมิศาสตร์ของกัมพูชา
บทที่ 3 : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กัมพูชา
บทที่ 4 : สังคมกัมพูชา
บทที่ 5 : เศรษฐกิจกัมพูชา
บทที่ 6 : ความมั่นคงของกัมพูชา
บทที่ 7 : การเมืองกัมพูชา
บทที่ 8 : ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
บทที่ 9 : สรุปและข้อสังเกต
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 2 กรกฎาคม 2544