มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

โดย จิรากรณ์ คชเสนี
: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อกันทั้งทางบวกและลบ ดังคำกล่าวที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อการดำรงอยู่อย่างสมดุลย์และยั่งยืน การพัฒนาการของโลกที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างใหญ่หลวง เกิดปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและจะเป็นอย่างไรในอนาคต หนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ท่าน

เนื้อหาภายในประกอบด้วย

บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมคืออะไร

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
กระบวนการในสิ่งแวดล้อม
กระบวนการหมุนเวียนสสาร
กระบวนการถ่ายทอดพลังงาน
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล
รูปแบบในธรรมชาติ
พลวัตของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
ความยั่งยืนของธรรมชาติ
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 2 มนุษย์คือใคร
ประวัติของสัตว์กลุ่มมนุษย์
การแตกตัวออกมาจากกลุ่มลิงใหญ่หางสั้น
มนุษย์คนแรกสุด
มนุษย์ปัจจุบัน
การแพร่กระจายและความผันแปรของหน่วยทางพันธุกรรม
ประวัตินิเวศวิทยาของมนุษย์ปัจจุบันในยุคเริ่มต้น
มนุษย์ปัจจุบันในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
จุดยุติของวิวัฒนาการ
ปัจจุบันและอนาคตของสัตว์กลุ่มมนุษย์
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 3 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ลักษณะของความสัมพันธ์
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์
ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับการพัฒนาสังคมมนุษย์
วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
วิกฤติระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ของมนุษย์ในปัจจุบัน
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 4 การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา
การประเมินผลของการพัฒนา
กระบวนการพัฒนา
กรณีตัวอย่างการพัฒนาประเทศไทย
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 5 มนุษย์ ทรัพยากร และปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์
ทรัพยากร
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 6 มนุษย์กับพลังงาน
พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พลังงานและปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
แนวทางการแก้ปัญหาพลังงานกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
บทที่ 7 ความยั่งยืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน
วิสัยทัศน์สู่ความยั่งยืน
กลไกการพัฒนาที่ยั่งยืน
บทสรุปของความยั่งยืน
กฎเกณฑ์ทางนิเวศวิทยากับสังคมมนุษย์
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
กระบวนทัศน์ใหม่ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นหลักและคำถาม
โครงการศึกษาด้วยตนเอง
จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 2 มกราคม 2545