KU eMagazine ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2555

 

 

ชมเกษตร

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
 
 
 

1. ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คว้าทุนวิจัย

2. ขอเชิญสั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ภาพเขียนสี ฝีมือศิลปินแห่งชาติ

3. หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประสบอุทกภัย

4. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50

5. ขอเชิญสั่งซื้อบัตรอวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕ ชุด ดอกไม้ส่งความสุข

6. ประกาศยกเลิก โครงการศึกษาภาษาจีน ระหว่างปิดภาคการศึกษา

7. ประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

8. กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

9. โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

10. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์

11. โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร

12. International MBA Program รับสมัครศึกษาต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

13. ศึกษาศาสตร์ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 54

14. ตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี

15. แผนที่และสายการเดินรถประจำทาง ไปสนามสอบ GAT/PAT

16. โครงการของขวัญปีใหม่... Farmer Shop

17. โปรโมชั่้นต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ ศูนย์หนังสือ มก.

18. การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์แชร์บอล

19. เปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดยวิธีรับตรง

20. ตารางเรียนภาคปลาย ปี 54

21. ตารางสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2554

22. ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย พ.ศ. 2554

23. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการภาคพิเศษ

24. ปรับปรุงระบบประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต

25. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน จาก ก.พ.ร. ประจำปี 2554

27. โครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต ครั้งที่ 16

28. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2554

29. ม. เกษตร ติดอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย ด้าน Green University

30. คณะเกษตร ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555

31. แนวทางการตรวจบ้านหลังน้ำท่วม

32. สำนักหอสมุดจัดทำเว็บไซต์ http://kulibrary.org ชั่วคราว

33. การประกวดผลงานวิจัยเพื่อรับรางวัล "The Reaxys PhD Prize"

34. ประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2

35. การผลิตผักปลอดภัยในระบบไฮโดรโพนิกส์

36. เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมประกวดเรียงความ เรื่องดี ๆ ที่ฉันเจอในวันน้ำท่วม

37. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และบริการถ่ายภาพติดบัตร

38. เชิญชวนนิสิต มก. ร่วมโครงการ เพิ่มพลัง แรงกาย แรงใจ ด้วยการนอน

39. เชิญขวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ บ้านของเรา เราต้องดูแล

40. งานเกษตรเทรดแฟร์ 2555

41. โครการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ

42. การประชุมวิชาการประเพณี

43. “2012...มหันตภัยธรรมชาติเปลี่ยนโลกจริงหรือ”

44. อบรม การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

45. เชิญชมนิทรรศการ "ประชาคมอาเซียน"

46. มูลนิธิสวิตา และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการวิจัย “ซิว-เสงี่ยม กาญจนจารี เพื่อผู้นำนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ทั้งนี้เพื่อมอบรางวัลแก่ รศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากการผลงาน “โครงการนวัตกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อเทคโนโลยีไบโอเมตริก” ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี

47. วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์  เล่มล่าสุดเรียบร้อยแล้ว  (เล่มที่ 45 ฉบับที่ 6)

48. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดเสวนา KU Research Idol: แบบอย่างที่ต้องสืบทอด ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

49. เสวนา KU Research Idol : แบบอย่างที่ต้องสืบทอด

50. Click e-Book for more knowledge on Tour

51. 12 เดือน 12 เรื่องราว

52. เสวนา "เขื่อนแตก เรื่องจริงหรือมายาคติ"

53. การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ รุ่นที่ 1 และ การจัดการสวนมะขาม และการจัดการศัตรูฝักมะขาม รุ่นที่ 2

54. ประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 9

55. ประชุมวิชาการนานาชาติ ANS2012

56. การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 35

57. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก คณะมนุษยศาสตร์

58. สำนักหอสมุด ประกาศสอบข้อเขียนนักงานเงินรายได้ "ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ""ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด" "นักเอกสารสนเทศ"

59. คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา จากเดิม ปฏิบัติงาน ณ งานธุรการ กำแพงแสน แก้ไขเป็น ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์

60. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

61. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

62. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้)
จำนวน 1 อัตรา เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. รักษาพยาบาลที่ สถานพยาบาล มก. เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ ด่วน !!!! หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 มกราคม 2554

63. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

64. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม 2555 จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

65. คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษามลายู รับสมัครจนถึงวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

66. คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม รับสมัครจนถึงวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

67. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยรายได้ จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งที่รับได้แก่ 1.วิศกร 2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3.ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.นักประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

68. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดฝ่ายโรงงาน (โรงงานผลิต 2) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

69. คณะสัตวแพทยศาสตร์ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ผู้ช่วยสัตวแพทย์) จำนวน 7 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

70. คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

71. คณะสัตวแพทยศาสตร์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ปฏิบัติงาน ณ งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

72. ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

73. กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักวิเทศสัมพันธ์ 4 ตำแหน่ง

74. สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ขั้น 8,337 บาท สังกัด สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 -24 ม.ค. 55

75. คณะอุตสาหกรรมเกษตรขยายเวลารับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2555

76. สำนักหอสมุด รับพนักงานเงินรายได้ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด วุฒิปวช สังกัดฝ่ายบริการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวช สังกัดฝ่ายสารสนเทศ นักเอกสารสนเทศ วุฒิ วท.บ.เกษตรศาสตร์ สังกัดฝ่ายสารสนเทศ

77. คณะมนุษยศาสตร์ มก. รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

78. ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา ตำแหน่งครู 1 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร

79. ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาโท)

80. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู ทดแทนอัตราเลขที่ พ1561 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์

81. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (ทดแทนอัตราที่ 0198 ) จำนวน 1 อัตรา

82. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๕๕

83. เว็บ มก.ได้รับความนิยมอันดับที่ 423 ของโลก เป็นที่ 2 ของประเทศ

84. พิธีเปิด Eco-Library : ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

85. สัมมนาวิชาการ ICTEd 2012


เลียบไอที

1. นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Top Gun Rally 2011

2. นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Top Gun Rally 2011

3. คณะวิศวฯ ม.เกษตร มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

4. อาจารย์วิศวฯ โยธา คว้ารางวัล นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554

5. นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA รับรางวัลดีเด่นผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จาก สกอ.

6. นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2554

7. นิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลพิเศษ การแข่งขัน Brand's GEN 2011

8. นิสิตวิศวฯ คอมพิวเตอร์ กวาดรางวัลสิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์

สถานีความรู้

1. รู้ไว้ใช่ว่า “5 ภัยอันตรายใกล้ตัว”

2. กล้วยหอมยอดผลไม้มหัศจรรย์

3. ชุดคำถามหมวดความสวย ความงาม

4. ชุดคำถามหมวดรู้ไว้ใช่ว่า

5. ชุดคำถามหมวดกินเพื่อสุขภาพ

6. 8 เทคนิคแก้นิสัยเด็กติดเกมส์คอมพิวเตอร์

7. นิทานเรื่อง "ตะปู"

8. พร 3 ประการ

9. เมื่อต้องนั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นาน ๆ ตอนที่ 1

10. เมื่อต้องนั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นาน ๆ ตอนที่ 2

11. น้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นจากอะไร

12. ฤดูกาลต่าง ๆ บนโลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

13. ทำไมทุกครั้งที่เรามองไปยังดวงจันทร์ เราจะเห็นดวงจันทร์ด้านเดิมตลอดเวลา ?

14. การส่งดาวเทียมด้วย Converted ICBM

15. การส่งดาวเทียมแบบ "พิกกี้แบ็ค" คืออะไร ?

16. ไทโคนอท (Taikonaut) คืออะไร ?

17. ผู้บุกเบิกอวกาศ

18. ข้อพิจารณาส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศ

19. หน้าต่างการส่ง (launch window) คืออะไร

20. เวอนอล อิคิวน็อกซ์ คืออะไร

21. ปฏิบัติการอพอลโล 13

22. ขั้นตอนส่งยานอวกาศร่อนลงบนดวงจันทร์

23. นาฬิกาอะตอมคืออะไร

24. กาลิเลโอเป็นชื่อของอะไร

25. แสงเหนือแสงใต้คืออะไร

26. พระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมวงศ์กับดาราศาสตร์ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

27. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

28. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

29. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

30. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

31. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

32. นักดาราศาสตร์เอกของโลก : คลอดิอุส ปโตเลมี CLAUDIUS PTOLEMAEUS (ค.ศ. 90 – 168)

33. นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส NICOLAUS COPERNICUS (ค.ศ. 1473– 1543)

34. ทิโค บราห์ TYCHO BRAHE (ค.ศ. 1546 – 1601)

35. กาลิเลโอ กาลิเลอี GALILEO GALILEI (ค.ศ. 1564 – 1642)

36. โจฮันเนส เคปเลอร์ JOHANNES KEPLER (ค.ศ. 1571 – 1630)

37. จิโอวานนิ โดมีนิโค แคสซีนี GIOVANNI DOMENICO CASSINI (ค.ศ. 1625 - 1712)

38. คริสเตียน ไฮเกนส์ CHRISTIAAN HUYGENS (ค.ศ. 1629 - 1695)

39. เซอร์ ไอแซค นิวตัน SIR ISAAC NEWTON (ค.ศ. 1642 – 1727)

40. โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริซ เกาส์ JOHANN CARL FRIEDRICH GAUSS (ค.ศ. 1777 - 1855)

41. เอดวาร์ด อีเมอร์สัน บาร์นาร์ด EDWARD EMERSON BARNARD (ค.ศ. 1857 - 1923)

42. เอ็ดวิน พาวเวลล์ ฮับเบิล EDWIN POWELL HUBBLE (ค.ศ. 1889 - 1953)

43. นักเทคโนโลยีอวกาศ : คอนสแตนติน ไซคอฟสกี Konstantin Tsiolkovsky (ค.ศ. 1857 – 1935)

44. โรเบิร์ต ก็อดดาร์ด Robert Goddard (ค.ศ. 1882 – 1945)

45. เฮอร์มันน์ โอเบิร์ซ Hermann Oberth (ค.ศ. 1894 – 1989)

46. เซอร์ไก โคโรเลฟ Sergei Korolev (ค.ศ. 1906 – 1966)

47. เวอร์นเฮอร์ ฟอน เบราน์ Wernher von Braun (ค.ศ. 1912 – 1977)

48. อาการคนท้อง

49. การสื่อสารหมายถึง

50. สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน

51. การเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

52. ตัวอย่างการเขียน Job Description

53. ตัวอักษร hi5

54. โค้ดตัวอักษร

55. ตัวอักษรน่ารักแบบแปลก ๆ

56. ตัวอักษร msn

57. ตัวอักษรพิเศษ

58. วิธีลงฟอนต์

59. วิธีทำให้ผิวขาว

60. กลอนปีใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

61. คำอวยพรปีใหม่ (ภาษาอังกฤษ)

62. คำอวยพรวันเกิด (ภาษาอังกฤษ)

63. อาชีพต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษ)

64. คำคมต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษ)

65. วิธีการเล่นเกมสันทนาการ

66. วิธีการเล่นรูบิค

67. โปรแกรมดาวน์โหลด youtube

68. วิธีดาวน์โหลด youtube

69. โปรแกรมทำลายครอสติส

70. โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด

71. 4 คำง่าย ๆ ที่รู้แต่ลืมทำ

72. เตือนภัยไม้ตียุงไฟฟ้าเป็นสินค้าที่อาจเป็นอันตราย

73. 20 ไอเดียการตลาดต้นทุนต่ำเพื่อคว้าคุณลูกค้ามากขึ้น

74. 12 แนวทางลดไขมันในอาหาร

75. เคล็ดลับจับลูกค้า

76. การปกครองในอาณาจักรอยุธยา

77. ล้างพิษด้วยผลไม้ ช่วยลดน้ำหนัก

78. ความหมาย แนวคิด และประเด็นที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม

79. 8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษที่ฮิตติดปาก

80. วัฒนธรรมสากล

81. ฉันและ FACEBOOK

82. ชีวิตที่เรียบง่ายและพอเพียงแบบอิสลาม

83. จิตรกรรมไทยหมายถึง

84. ทฤษฎีลิงโกง

85. พระไตรปิฏกและหลักธรรม

86. แม่ป่วยอยู่ห้องไอซียู

87. 9 ความจริงเกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน

88. อวสานราชวงศ์ชิง

89. 10 คดีอาชญากรรมสุดช็อกโลก ปี 2011

90. ยุคหินใหม่

91. การทดสอบสภาพถ่านไฟฉาย

92. 10 อันดับ ข้อห้ามกระทำ ถ้าไม่อยากให้สมองของคุณเสื่อม

93. ทริคเด็ด เนรมิตหุ่นดี สุขภาพดี

94. ประวัติการเต้นลีลาศในประเทศไทย

95. องค์ประกอบของดนตรีสากล

96. เหตุใดไม้ขีดไฟจึงติดไฟได้

97. ที่มาปาท่องโก๋ของไทย

98. ช็อคโกแล็ตดีต่อสุขภาพ

99. สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิด คืออะไร

100. ทำอย่างไรไม่ให้ Windows 7 ติดตั้งไดร์เวอร์อัตโนมัติ

101. Top 10 Free Antivirus Download

102. รวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับน้ำท่วมที่น่าสนใจ

103. คำสั่งพิเศษที่ต้องมีในการสร้างโมบายเว็บ

104. โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง

105. นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2555

106. 4 จุดที่สาวๆต้องระวังในการแต่งหน้า

107. วิธีกระชับรูขุมขนง่าย ๆ

108. หน้าใสจากท้ายครัว

109. การหาขนาดชุดชั้นในด้วยตนเอง

110. ระวัง..สารเคมีจากชุดชั้นในสีดำ! ก่อตัวเป็นมะเร็ง

111. ปีนี้! มาแรง แฟชั่นวินเทจ

112. มะนาว : สวยได้ เปรี้ยวด้วย

113. แต่งตัวอย่างไร ให้ดูผิวขาว

114. ดูแลผิวให้ดีก่อนเข้าหน้าหนาว

115. สวยหวานด้วยกระโปรงทรงทิวลิป

116. ทรงผมมัดข้าง สไตล์น่ารัก ๆ

117. แต่งหน้าในรถ 3 นาที

118. สอนทาเล็บรับหน้าหนาว

119. แต่งหน้าโทนสีทอง งานปาร์ตี้

120. สอนแต่งหน้าตุ๊กตาบลาย

121. 10 วิธีสวยด้วยเชิ้ตสีขาว

122. 20 วิธีชิคผูกผ้าพันคอ

123. วิธีผูกผ้าพันคอหลากหลายสไตล์

124. การเอาใจสาวผมสั้นกับ 4 ลุคง่าย ๆ

125. Sparkly Party Girl Nails

126. ทำผมหางม้าแบบฟู ๆ

127. วิธีม้วนผมหลากสไตล์ในเวลานิดเดียว

128. Make up 10 สไตล์ให้สวยเปรี้ยวในงานปาร์ตี้

129. ของใช้ในครัว เป็นอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด

130. ตู้เก็บของสารพัดประโยชน์

131. รีไซเคิ่ลถุงพลาสติก เป็นต้นไม้งานศิลป์ชั้นยอด

132. รวมภาพ รอยสักนางฟ้ารอยสักรูปนางฟ้าสวยที่สุด ?

133. อาหารกลางวันแต่งลายการ์ตูน

134. รูปภาพจับเลโก้มาเล่าเรื่อง

135. ปฏิทินนาฬิกาทูอินวัน

136. ทำไมจึงไม่ควรดื่มน้ำที่ต้มเดือดแล้วหลาย ๆ ครั้ง

137. ทำไม สุนัข และแมว ที่หลงหาทางกลับบ้านเองได้

138. ทำไม ต้องใส่เสื้อผ้าขาวดำหรือชุดดำไปงานศพ

139. ทำไม คนเราถึงมีเลือดหลายหมู่

140. ทำไม ลูกบอลทำมาจากอะไร...แล้วทำไมต้องสีขาวดำ ?

141. ทำไมไข่มุกจึงมีสีแตกต่างกัน

142. ทำไมกุ้งโดนความร้อนแล้วตัวจึงมีสีแดง

143. ทำไมหนอ...การชูนิ้วหัวแม่มือจึงหมายถึง "โอเค"

144. ทำไมปลาถึงได้ยินเสียงทั้งที่ไม่มีหู?

145. ทำไมบางคนถึงมีกลิ่นตัวแรง

146. ทำไมโรงงานไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด

147. ทำไมง่วงซึมหลังมื้อเที่ยง

148. วิธีซ่อมลิปสติก ที่หักออกจากแท่ง

149. ต้มไข่อย่างไร ให้อยู่ตรงกลางพอดี

150. วิธีเก็บไข่เค็มให้ได้กินนาน ๆ

151. กลิ่นกระเทียมติดปากทำไงดี

152. สูตรยาแก้“น้ำกัดเท้า”เวอร์ชั่นง่าย

153. สารอาหารที่ทำให้ผมสวย

154. ทำอย่างไรเมื่อถูกคราบสารเคมีในน้ำ

155. วิธีการดูแลต้นไม้หลังน้ำท่วม

156. สมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

157. ดับกลิ่นคาวลูกชิ้นปลา

158. ละลายเนื้อจากช่องแช่แข็งโดยไม่เสียรสชาติ

159.วิธีแก้กลิ่นอับจากการถูพื้น

160. วัคซีนสมอง ป้องกันภัยจากการกิน : ตอนที่ 2

161. อวดเทรนด์แฟชั่น 2012

162. นอนให้พอนะ

163. ทรงผมรับปริญญายอดฮิตของสาว ๆ

164. ไม่มีใครทำให้เราเจ็บปวดได้ มากเท่ากับความคิดของตัวเราเอง

165. 5 เรื่องกังวลใจเมื่อลูกเข้าขวบปีแรก

166. แต่งตาอย่างไร เปลี่ยนสาวตาเล็กให้ดูกลมโต

167. กินช็อกโกแลต ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้จริงหรือ..

168. สวยใสง่าย ๆ ด้วยวิทยาการเพื่อผิวอ่อนเยาว์

169. รับมือริมฝีปากแห้งแตกอย่างไรดี

170. 7 กลวิธีเสริมความมั่นใจเมื่อต้องออกงานสังคม

171. ของชำร่วยเก๋ ๆ หลากหลายเฉดสี

172. เตรียมพร้อมร่างกาย รับลมหนาว

173. สอนหนูมีสมาธิดี

174. 10 โรคร้ายสุดอันตรายที่หญิงพึงระวัง

175. สูตรสาววัยทีนใสไร้หน้าท้อง

176. ปัสสาวะสีเหลือเข้ม ผิดปกติไหม

177. เคล็ดไม่ลับดูแลสุขภาพของคุณแม่สูงวัย

178. น้ำผลไม้คั้นสดบำรุงอวัยวะภายใน

179. หนาว ๆ อย่างนี้ คนโสดขี้เหงามีวิธีแก้เหงากันอย่างไรบ้างจ๊า


มุ่งสู่คุณธรรม

1. มงคล 38 ประการ

2. เสียงธรรม : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

3. เสียงธรรม : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

4. เสียงธรรม : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

5. เสียงธรรม : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

6. เสียงธรรม : หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

7. เสียงธรรม : หลวงปู่บุดดา ถาวโร

8. เสียงธรรม : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

9. เสียงธรรม : หลวงปู่หลุย จันทสาโร

10. เสียงธรรม : ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ราชมานิต

11. เสียงธรรม : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

12. เสียงธรรม : หลวงปู่ขาว อนาลโย

13. เสียงธรรม : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

14. เสียงธรรม : หลวงปู่คำดี ปภาโส

15. เสียงธรรม : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

16. เสียงธรรม : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

17. เสียงธรรม : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

18. เสียงธรรม : หลวงพ่อเกษม เขมโก

19. เสียงธรรม : สมเด็จพระสังฆราช

20. เสียงธรรม : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

21. เสียงธรรม : หลวงปู่อ่อนสา

22. เสียงธรรม : หลวงปู่หลอด ปโมทิโต

23. เสียงธรรม : หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท

24. เสียงธรรม : พระโชดกญาณสิทธิเถระ (ป.ธ.๙)

25. เสียงธรรม : หลวงพ่อชา สุภัทโท

26. เสียงธรรม : หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

27. เสียงธรรม : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

28. เสียงธรรม : หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

29. เสียงธรรม : พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

30. เสียงธรรม : หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ

31. เสียงธรรม : พระอาจารย์วัน อุตฺตโม

32. เสียงธรรม : หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร

33. เสียงธรรม : หลวงปู่หลวง กตปุญโญ

34. เสียงธรรม : หลวงปู่ทา จารุธัมโม

35. เสียงธรรม : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

36. เสียงธรรม : หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

37. เสียงธรรม : พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร

38. เสียงธรรม : หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ

39. เสียงธรรม : หลวงปู่ศรี มหาวีโร

40. เสียงธรรม : พระอาจาย์สมชาย ฐิตวิริโย

41. เสียงธรรม : หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส

42. เสียงธรรม : หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

43. เสียงธรรม : หลวงปู่จันทา ถาวโร

44. เสียงธรรม : หลวงปู่บุญจันทร์ จันทวโร

45. เสียงธรรม : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม (วัดอัมพวัน)

46. เสียงธรรม : หลวงพ่อทองอินทร์ กุสลจิตโต

47. เสียงธรรม : หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

48. ยงธรรม : พระเทพสังวรญาณ (หลวงตาพวง สุขินฺทริโย)

49. เสียงธรรม : พระอาจารย์บุญเพ็ง กัปปโก

50. เสียงธรรม : หลวงพ่อแบน ธนากโร

51. เสียงธรรม : หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

52. เสียงธรรม : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

53. เสียงธรรม : หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ

54. ยงธรรม : หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม

55. เสียงธรรม : หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย

56. เสียงธรรม : หลวงพ่ออุทัย สิริธโร

57. เสียงธรรม : หลวงปู่ขาล ฐานวโ

58. เสียงธรรม : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

59. เสียงธรรม : หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน

60. เสียงธรรม : หลวงปู่อว้าน เขมโก

61. เสียงธรรม : หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร

62. เสียงธรรม : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

63. เสียงธรรม : หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

64. เสียงธรรม : หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม

65. เสียงธรรม : พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

66. เสียงธรรม : หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ

67. เสียงธรรม : พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน

68. เสียงธรรม : หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

69. เสียงธรรม : หลวงพ่อประสิทธิ์ ถาวโร

70. เสียงธรรม : พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล

71. เสียงธรรม : หลวงปู่กิม ทีปธมฺโม

72. เสียงธรรม : หลวงพ่อสุจินต์ สุจิณฺโณ

73. เสียงธรรม : พระอาจารย์ปสันโน

74. เสียงธรรม : พระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตโต (ตั๋น)

75. เสียงธรรม : พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

76. เสียงธรรม : พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี)

77. เสียงธรรม : พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

78. เสียงธรรม : พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

79. เสียงธรรม : พระอาจารย์สมชาติ ธัมมโชโต

80. เสียงธรรม : หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

81. เสียงธรรม : หลวงพ่ออลงกต ติกขปัญโญ

82. เสียงธรรม : พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

83. เสียงธรรม : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

84. เสียงธรรม : หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

85. เสียงธรรม : ท่าน ก.เขาสวนหลวง

86. เสียงธรรม : อ.กำพล ทองบุญนุ่ม

87. บทความธรรมะ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

88. บทความธรรมะ : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

89. บทความธรรมะ : หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

90. บทความธรรมะ : หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

91. บทความธรรมะ : หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

92. บทความธรรมะ : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

93. บทความธรรมะ : หลวงปู่ชา สุภัทโท

94. บทความธรรมะ : หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

95. บทความธรรมะ : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

96. บทความธรรมะ : พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

97. บทความธรรมะ : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

98. บทความธรรมะ : พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

99. บทความธรรมะ : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

100. บทความธรรมะ : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

101. บทความธรรมะ : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

102. บทความธรรมะ : พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ

103. บทความธรรมะ : หลวงพ่อทูล

104. บทความธรรมะ : หลวงปู่บุดดา

105. บทความธรรมะ : หลวงปู่เหรียญ วราลาโภ

106. อานิสงส์ของการนำชนมาสู่พุท​ธธรรม

107. ตั้งหลักไว้

108. มารก็ทำเป็นเทวดา

109. นรกขุมเดียวที่ไม่จำกัดเวลา

110. ผู้ชนะอย่างหาประมาณไม่ได้

111. สรรพสิ่งเป็นอนิจจัง

112. วางใจได้ไม่ทุกข์

113. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

114. ถ้าจะแก้ ให้แก้ที่ตัวเรา

115. พูดปดเพราะเกรงใจ

116. อำนาจแห่งกรรมของตนเอง

117. จงเห็นความสำคัญที่สุดของสติ

118. พระอรหันต์ตอบแทนคุณ

119. เจ้าป่าผู้ยิ่งใหญ่ (นิทานสำหรับเยาวชน อิงธรรมะพรหมวิหาร ๔)

120. การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

121. การ์ตูน เรื่อง "นรก สวรรค์ ของพ่อแม่อยู่ที่ลูก" - หลวงพ่อปัญญานันทะ

122. การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

123. ผลิปัญญา..จากจิตที่มีธรรม รับปีใหม่แห่งชีวิต...

124. สมเด็จวัดปากน้ำ ให้โอวาทวันขึ้นปีใหม่

125. กุสลา ธมฺมา นั้นเป็นเครื่องเตือนจิตใจ

126. โลกธรรม 8 ประการ

127. ปฏิบัติดีด้วยกาย วาจา ใจ

128. กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร

129. วิบากกรรมมีจริงหรือ

130. กรรมดีและกรรมชั่ว

131. กรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันอยู่มากมาย

132. ย้อนรอยกรรม

133. อย่าได้เป็นกบเฝ้าดอกบัวเลย

134. ตั้งหลักไว้

135. เทวทูตทั้ง 4

136. พุทธศาสนสุภาษิต ชีวิต

137. ธรรมวิจยะ พระอาจารย์ชา สุภัทโท : ตอนที่ 3

138. ธรรมวิจยะ พระอาจารย์ชา สุภัทโท : ตอนที่ 2

มาทำอาหาร

1. ผัดไทยมะละกอ

2. ข้าวผัดน้ำพริกอ่อง

3. ข้าวต้มแกงเลียง

4. วุ้นเส้นลาดหน้าแกงส้ม

5. กล้วยไข่เชื่อมน้ำหวาน

6. ส้มตำไทย

7. ลาบปลาดุก

8. น้ำมะเขือเทศ

9. แกงส้มชะอมไข่

10. ปลาสลิดทอด

11. โคโค่นัท & โอรีโอ้สมูทธี

12. ไอศครีมกาแฟ

13. ต้มยำกุ้ง

14. ไข่ยัดไส้

15. สปาเก็ตตี้โบลองเน็ตหมู

16. ผักโขมอบชีส

17. พายบลูเบอรี่

18. กาแฟคาปูชิโน

19. สปาเก็ตตี้ผัดหอยลาย

20. สลัดซีซาร์กุ้ง

21. ทูน่าโครเกต

22. ข้าวผัดมันกุ้ง

23. สุกี้ผัดไทย

24. ข้าวผัดน้ำพริกอ่องกุ้งสด

25. ผัดไทยทรงเครื่อง น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส

26. สูตรก๋วยเตี๋ยวหมูสับ

27. ปลาทับทิมทะเลนึ่งกระเทียมโทน

28. วุ้นเส้นกรอบราดซอสไก่

29. ก๋วยเตี๋ยวทรงเครื่องเจ

30. ต้มยำปลาแมคเคอเรลใบมะขามอ่อน

31. บะหมี่เกี๊ยวปู

32. ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทะเล

33. ผัดกะเพรานานาเนื้อ

34. ก๋วยเตี๋ยวกะหรี่กุ้ง

35. บะหมี่ผัดผัก

36. มะกะโรนีถ้วย

37. ก๋วยเตี๋ยวแขก

38. ผัดเบญจรงค์

39. ข้าวหุงแฮมและผักสามสี

40. ข้าวต้มจีนตั๋ง

41. กระเพาะปลา

42. ข้าวมันไก่

43. โจ๊กสาคู

44. สุกี้ยากี้ (แบบจีน)

45. สุกียากี้ (แบบญี่ปุ่น)

46. ขนมจีนน้ำเงี้ยว

47. ข้าวผัดอเมริกัน

48. ขนมจีนน้ำยาไก่

49. หมี่กะทิ

50. สะเต๊ะไก่

51. ข้าวเหนียวหมูแดง

52. ข้าวหมกไก่

53. สลัดอกไก่น้ำใส

54. ไก่ราดซอสน้ำแดง

55. เส้นแองเจิลแฮร์กับเนื้อปลาเก๋าราดซอสเนื้อปู

56. กุ้งสวรรค์

57. ยำปลาสลิดกรอบ

58. เกี๊ยวกะหล่ำปลีซุปชาดำ

59. เห็ดรวมมิตรนึ่งซีอิ๊ว

60. กล้วยน้ำว้าอบเนย

61. เจียวไข่ใส่ใบเหมียง

62. ทะเลผัดน้ำพริกเผา

63. สลัดยำกุ้ง

64. ยำปลาหมึกสด

65. Rosti with Smoke Salmon Salad

66. สลัดหอยแมลงภู่ไทยอบน้ำมันขมิ้น

67. รวมเบอร์โทร.อาหารจานด่วน