รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้จัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S (Digital Video Broadcasting via Satellite) เพื่อเสริมสร้างการนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณของประเทศไทยไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งด้านเกษตรกรรม ด้านประมง

       การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากร ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของประเทศ และจัดทำเว็บไซต์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยคำสำคัญ วันเวลาหรือพิกัดตำแหน่งโดยทำการทดสอบจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา FY-2C ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มการบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2550 ที่ผ่านมา

       ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และคลื่นวิทยุ จะเป็นคลังข้อมูล (archives) ภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาของประเทศที่สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ และยังสามารถนำข้อมูลย้อนหลังมาใช้ในการนำมาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศ อุณหภูมิ ทิศทางลม ภัยธรรมชาติต่างๆ โดยการสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายสภาพภูมิอากาศ เช่น ด้านการเกษตรซึ่งจำเป็นต้องดูสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดิน สภาพอากาศ ความแห้งแล้งและความชุ่มชื้น หรือด้านการประมง ใช้ดูทิศทางลม การเดินเรือ มรสุม พายุต่างๆ ในอดีตมาเปรียบเทียบสภาวะแวดล้อมได้ ทั้งที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมความ ข่าวสารที่เป็นแบบ RSS

       ทางด้าน ผศ.ดร.วชิระ จงบุรี รองหัวหน้าโครงการฯ ได้ทำการวิจัยจัดสร้างอุปกรณ์ที่สามารถส่งภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบเครือข่ายวิทยุ FM ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากพร้อมๆ กัน ในบริเวณที่ห่างไกลหรือไม่สามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยจะแสดงที่จอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะให้ประโยชน์การใช้งานในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ weather fax ที่ให้ภาพสีรายละเอียดสูงได้และคาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ใช้บริการที่อยู่ตามบริเวณชายฝั่งหรือพื้นที่เสี่ยงภัยที่ไม่สามารถรับสัญญาณอินเทรอ์เน็ตได้ ซึ่งจะได้รับทรายข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยรับสัญญาณผ่านระบบเครือข่ายวิทยุคลื่น FM แล้วแปลงเป็นสัญญาณภาพ ซึ่งอัตราการรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสูงสุดอยู่ที่ 2 ภาพต่อชั่วโมง

       ในการดำเนินงานและการพัฒนาของศูนย์จะเปิดเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา สำหรับการศึกษา ค้นคว้า และงานวิจัย ซึ่งทางศูนย์ได้จัดเตรียมฐานข้อมูลกลางและเว็บเซอร์วิสให้บริการค้นหาภาพถ่ายดาวเทียมผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากที้ทางศูนย์ยังพัฒนาอุปกรณ์ รับ - ส่งสัญญาณภาพผ่านคลื่นวิทยุ FM เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณร่วมกับสถานีวิทยุชุมชนตามท้องที่ต่างๆ ได้ โดยการประมวลผลทางดิจิตอล เพื่อลดปริมาณข้อมูลให้ส่งผ่านช่องสัญญาณของสถานีวิทยุ FM ที่แบนด์วิทด์ 15 kHz ได้ และทนทานต่อสัญญาณรบกวนในช่องสัญญาณสื่อสารไร้สาย

       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการจากศูนย์ฯ หรือสอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ DVB-S ห้อง 0505 ชั้น 5 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โทร. 0-2942-8842 หรือ 0-2942-8868

 

จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์ , 31มกราคม 2551