Ku-Emagazine
หน้าปก
บรรณาธิการ
การเกษตร
ไอที-คอมพิวเตอร์
แนะนำหนังสือ
เรื่องน่ารู้
ท้ายเล่ม
คณะทำงาน


อ่านฉบับที่แล้ว


- ก า ร เ ก ษ ต ร -

ตำนานปลากัดไทย
นับแต่การสร้างชาติไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัย การชนไก่ กัดปลา เป็นเกมการพนันที่ได้รับการจารึกว่า เป็นที่นิยมในหมู่ชาวไทยมาแต่โบราณ

[หนังสือ "๖๐ ปีที่สรรค์สร้างให้สังคม
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร"]


ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก
มูลค่าสูง ต้นทุนต่ำ ลดการใช้ไม้
หญ้าแฝก เป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นตามธรรมชาติ ในประเทศไทย ตามพื้นที่ทั่วไป

[วารสาร มก.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 98 มกราคม 2544]


ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร เหมาะสำหรับ "หวัด ร้อน" คืออาการที่เหงื่อออก เจ็บคอ กระหายน้ำ ท้องผูก ปัสสาวะมีสีเข้ม

[วารสารวิชาชีพปริทัศน์ กันยายน 2544]


โรคข้าวที่สำคัญ
ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
โรคข้าวที่สำคัญในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ มีหลายโรค

[ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
วิทยาเขตกำแพงแสน]