โครงการฝึกอบรม
อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2543
โดย
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ ระดับต้นและกลางที่เป็นระบบให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการหัวหน้าฝ่าย ตลอดจน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์และนำเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพทางด้านนี้
3. เพื่อนำความรู้และประสงค์ไปปรับใช้ในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับได้อย่างสมราคาและคุณภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมจะ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับอัญมณีชนิดต่าง ๆ ที่นิยมในท้องตลาด
2. สามารถแยกชนิดต่าง ๆ ของอัญมณีที่สำคัญได้ในระดับเบื้องต้น
3. สามารถอธิบายความแตกต่างของอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุง คุณภาพ ชนิดต่าง ๆ ได้ระดับหนึ่ง
4. สามารถอธิบายและประเมินคุณภาพของอัญมณีระดับต่าง ๆ ตามหลักการ ได้ระดับหนึ่ง
5. ได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ ที่ทำด้วยทอง ทองคำขาว เงิน และแพลทินัม
6. สามารถตรวจสอบทองจริงทองปลอม และคุณภาพของทองได้
7. สามารถอธิบายและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องประดับได้
8. สามารถประเมินราคากลาง ๆ ของอัญมณีและเครื่องประดับได้

ระยะเวลาการอบรม

60 ชั่วโมง 10 ครั้ง ๆ ละ 6 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2543 เวลา 09.00-16.00 น.

วิธีการอบรม

- บรรยาย การฝึกปฏิบัติ
- ทัศนศึกษานอกสถานที่ ตลาดซื้อ-ขาย พลอย จันทบุรีและโรงงานผลิตเครื่องประดับอัญมณี

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คน เท่านั้น

การสอบ

ผู้อบรมทุกท่านต้อง
1. สอบข้อเขียน ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง ข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหาความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ
2. สอบปฏิบัติ ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง โดย
- ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านต้องทำการประเมินคุณภาพพลอยจำนวน 5 เม็ด ๆ ละไม่เกิน 12 นาที และ
- ประเมินคุณภาพเครื่องประดับ 5 ชิ้น ๆ ละไม่เกิน 12 นาที

ผู้มีสิทธิ์สอบและรับประกาศนียบัตร

- ขาดเรียนไม่เกิน 1 ครั้ง และ
- สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติได้ไม่ต่ำกว่า 90%

เนื้อหาหลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ 1 อัญมณี
1.1 อัญมณีธรรมชาติ : สอนชนิด จำพวก ตระกูล ของอัญมณี คุณสมบัติของอัญมณี ทำให้ทราบเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีอย่างเป็นระบบ เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง เป็นพลอยในตระกูลเดียวกัน มีคุณสมบัติต่าง ๆ เหมือนกันแต่ต่างกันที่สีของพลอย เท่านั้น เป็นต้น อัญมณีที่จะได้ เรียนรู้ อาทิ เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม คริสโซ แบริล อเล็กซานไดรท์ สปิเนล แทนชาไนท์ ทัวร์มาลีน โทปาช เพทาย โกเมน เพอริโด มรกต อะคัวมารีน อะมีทีสท์ ซิทริน โรสควอช์ท ร็อคควิสตอล อเวนจูริน คาสซิโดนี(อเกท ดาร์เนเลียน คริศโชเพรส เจสเพอร์ ออนิกซ์) ไข่มุก โอปอล หยก เนปไฟ (หยกไต้หวัน) เทอร์ควอย์ส์ ลาปิส ลาชูลี่ เป็นต้อน นอกจากนี้ก็ยังทำให้เราทราบ ถึงวิธีการบำรุงรักษาอัญมณี แต่ละชนิดที่ถูกต้องตามคุณสมบัติของอัญมณีนั้น ๆ

1.2 อัญมณีสังเคราะห์ : สอนชนิดและ "รูปร่างหน้าตา" ของพลอยหลากหลายชนิด ลักษณะต่าง ๆ ที่บ่งชี้ว่า เป็นพลอยสังเคราะห์หรือพลอยธรรมชาติ การแยก อัญมณีธรรมชาติออกจากอัญมณีสังเคราะห์

1.3 อัญมณีเลียนแบบ : สอนให้ทราบลักษณะอัญมณีธรรมชาติและอัญมณีสังเคราะห์ที่สามารถเป็นอัญมณีเลียนแบบได้ เช่น
- เพชรเลียนแบบที่มาจากการสังเคราะห์ : Moissanite GGG YAG CZ etc.
- เพชรเลียนแบบที่มาจากธรรมชาติ : แก้วสีแดง และอื่น ๆ
- พลอยเลียนแบบทับทิมที่มาจากธรรมชาติ :

1.4 อัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ : สอนชนิดและลักษณะ ของพลอย ที่ปรับปรุงคุณภาพชนิดต่าง ๆ (มีทั้งที่ตลาดยอมรับและไม่ยอมรับ) เช่น ทับทิม และไพลินที่ผ่านการเผา (Heat treatment) หรือการย้อมสี (Dying) หรือการซ่านสี (Surface diffusion) ไข่มุกที่เคลือบสีชมพูและฟอกสีดำหยกฟอก และย้อมสี เป็นต้น

1.5 หลักการประเมินคุณภาพอัญมณี : สอนให้ทราบลักษณะ สวยงามของ พลอยชนิดต่าง ๆ เช่น ลักษณะสีที่สวย ลักษณะ เนื้อพลอย ที่ดีมีราคา ลักษณะ "พลอยเนื้อ-เนื้อตัน" ลักษณะ "รูปร่างสัดส่วนน้ำหนัก" ที่ดีของพลอย (คุณภาพการเจียระไน) ลักษณะ "หน้าพลอย" ที่สวยดูมีราคา วิธีการดู "ไฟ" และการหา ปริมาณ "ไฟ" ของพลอย

1.6 หลักการประเมินราคาอัญมณี (4 C's) : สอนการตีราคาพลอยร่วง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาพลอย

ส่วนที่ 2 : เครื่องประดับ
2.1 สอนชนิด คุณสมบัติและลักษณะต่าง ๆ : ของแร่ที่นำมาทำเป็น เครื่องประดับ เช่น เครื่องประดับ เช่น เครื่อง ประดับที่ทำด้วยทอง ทองขาว เงิน และแพลทินัม
2.2 ประเภทและลักษณะการผลิตชิ้นงานชนิดต่าง ๆ :
- ชิ้นงานรายชิ้น (ชิ้นงานธรรมดา, ชิ้นงานเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ
- ชิ้นงานเป็นงานหล่อ
- ชิ้นงานที่เป็นงานปั๊ม

2.3 ขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับ
1. สอนขั้นตอนการทำชิ้นงานแต่ละลักษณะที่ต้องการผลิตออกมา เช่น งานหล่อซึ่งมีขั้นตอนการผลิตเริ่มจาก ขึ้นแม่พิมพ์ พิมพ์ยางฉีดเทียมเข้าพิมพ์ยาง ตบแต่งเทียน ติดต้นเทียน เทปูนพลาสเตอร์ลงบนเทียน ละลายเทียนออก เพื่อให้ได้ "ชิ้นงานหล่อ"
2. การตกแต่งชิ้นงาน
3. การฝังพลอยหรือเพชรลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบหนามเตย ฝังล็อกหุ้ม ไร้หนาม จิกไข่ปลา
4. การชุบชิ้นงาน

2.4 การตรวจสอบคุณภาพ สอนการตรวจสอบคุณภาพลักษณะ เช่น ความหนาบางตัวเรือนและหนามเตย ตรวจสอบตามด เป็นต้น

2.5 การตรวจสอบทองจริงทองปลอมและคุณภาถทอง การตรวจสอบทองจริงทองปลอมและคุณภาพทองมีหลายลักษณะที่ต้องพิจารณา เช่น ใช้แม่เหล็ก เช็คน้ำหนักทองดูเปอร์เซนต์ทองที่ประดับมากับตัว ดูสี ตรวจด้วย กรดไนตริค และไฮโดครอริค ตรวจด้วยเครื่อง Electronic gold tester

2.6 การประเมินราคาเครื่องประดับ ประเภทของการประเมินราคาเครื่องประดับ ข้อพิจารณาในการประเมินราคาเครื่องประดับเพื่อให้สามารถประเมินราคาได้ในระดับกลาง

วิทยากรในการฝึกอบรม

1. อ.กฤติยา อัครธนากุล
- จบการศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีและเป็นนักอัญมณีศาสตร์จากสถาบันอัญมณีศาสตร์ เอเซีย (AIGS)
- เคยเป็นอาจารย์พิเศษสถาบัน AIGS และวิทยากรอบรมพนักงาน Gems Gallery International Manufacturer
- ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา Jewelry Training Center (JTC)
2. อ.ธราพร บุญดีเจริญ
เจ้าของและประธานบริษัท-บริษัท BJC Co.,Ltd.
ประธานบริษัท-บริษัท UJCC Co.,Ltd.

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 15,000 บาท โดย
1. ชำระเป็นเงินสด
2. ชำระเป็นธนาณัติ สั่งจ่าย "โครงการพัฒนาบุคลากร" ตู้ ปณ. 1044 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
3. ชำระโดยโอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ "ฝึกอบรม" ประเภทออมทรัพย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
- ธนาคารทหารไทย เลขที่ 069-2-16628-3
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 374-1-10524-7
ต้อง Fax. ใบสมัครและสำเนาการโอนเงิน มาที่ 9428708

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 9428460 ต่อ 218-224 โทรสาร. 9428708