แนวคิดทางปรัชญาการเมืองของอริสโตเติล

โดย ส.ศิวรักษ์
สำนักพิมพ์สยาม 2543

อริสโตเติลเป็นปรัชญาเมธีที่มีชื่อเสียง และอิทธิพลอย่างมาก ในด้านปรัชญาการเมือง ดังจะเห็นได้ว่าข้อคิดและหลักการใน "Politics" ของท่านยังเป็นตำราเรียน ทางรัฐศาสตร์อยู่ แทบทุกมหาวิทิยาลัย ถึงแม้จะมีอายุกว่า 2,300 ปีแล้วก็ตาม เหตุไฉน ตรรกวิทยาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งรัฐ ที่มีอายุกว่าสองสหัสวรรษนี้ จึงเป็นพื้นฐานทางด้านการเมือง การปกครอง คุณธรรม จริยธรรม และวัตรปฏิบัติที่ถูกตราขึ้น เป็นกฎแห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมของมนุษยชาติ มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้
เนื้อหาภายในประกอบด้วย
อารัมภบท
ชีวประวัติ
สาระสำคัญจากผลงาน
ความเป็นมาของรัฐ
คุณลักษณะทางองคาพยพของรัฐ
สถานะบั้นปลายของรัฐ
รัฐในฐานะที่เป็นส่วนรวม
รัฐตามความเป็นจริงและการปรับปรุงรัฐให้ดีขึ้น
ประชาธิปไตยและคณาธิปไตยแบบกรีก
ทฤษฎีเกี่ยวกับการแยกตนออกจากรัฐ


จัดทำโฮมเพจโดย : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 2 เมษายน 2544