English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > กองบริการการศึกษา
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

กองบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ ตรวจสอบ การขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกหลักสูตร เพื่อเสนอสภา มก. อนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานข้อมูลในเรื่องหลักสูตรและรายวิชา ต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่ จัดประชุมทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนจัดฝึกอบรมคณาจารย์ ให้สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 

การบริหารงาน

 

1. งานธุรการ
2. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3. งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
5. งานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา
6. ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา

 
โฮมเพจกองบริการการศึกษา
http://eduserv.ku.ac.th
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 10, 2010