English 
     หน้าแรก > หน่วยงาน > สำนักงานทรัพย์สิน มก.
   
ติดต่อฉุกเฉิน

แนะนำมหาวิทยาลัย

การบริหารงาน

การเข้าศึกษา

หลักสูตร

งานวิจัย

บริการวิชาการ

หน่วยงาน

ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

ข่าว/ปฏิทินกิจกรรม

สำนักงานทรัพย์สิน
 
สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้น ครั้งแรก จากประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพื่อรองรับการบริหารงานด้านทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประวัติและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2531 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้จัดตั้ง "สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน์"

พ.ศ. 2531 ในคราวประชุมครั้งที่ 8 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2531 อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน"

พ.ศ. 2546 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดตั้ง "สำนักงานทรัพย์สิน" มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน์

พ.ศ. 2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพื่อให้หน่วยงานจัดหารายได้มีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอย่างบูรณาการ จึงได้ปรับรวมหน่วยงานหารายได้เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานทรัพย์สิน

ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินประกอบด้วย งานบริหารจัดการ และงานสิทธิประโยชน์ ซึ่งรวมหน่วยย่อย ได้แก่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ศูนย์หนังสือ มก. และร้านพันธุ์ไม้ มก. เป็นหน่วยงานในสังกัด

 

การบริหารงาน

 
 
โฮมเพจสำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.asset.ku.ac.th/
 

แผนที่เว็บ |  สมุดโทรศัพท์ | แผนที่ มก. | ดัชนีเว็บหน่วยงาน | ที่ตั้งวิทยาเขต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2579-0113 , 0-2942-8500-11
โทรสาร 0-2942-8988
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงล่าสุด : November 25, 2009