ชื่อนายชูเกียรติ รักซ้อน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.วุฒิการศึกษาสถาบัน
2523วท.ม. (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2520วท.บ. (เกษตรศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
นายกสมาคมปาล์มประดับแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.สถานที่ทำงาน
2 มิ.ย. 2523-2539เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
10 มี.ค. 2529-2531อาจารย์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
22 ก.ย. 2531-ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ประสบการณ์และผลงาน

ประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. สอนนิสิตระดับปริญญาตรี โท ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร
2. การวิจัยทางด้านการพัฒนาชนบท การส่งเสริมการเกษตรและการติดต่อสื่อสาร
3. การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ทำหน้าที่ในการจัดการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องไปสู่ประชาชนและเกษตรกร ทั่วทั้งประเทศได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 800 โครงการ ครอบคลุมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ ที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร มีประชาชนและเกษตรกรได้รับผลประโยชน์โดยตรงประมาณ 20,000 คน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ จัดฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การจัดทำเอกสารเผยแพร่ หนังสือคู่มือ ฯลฯ
4. กรรมการประจำสำนักฯ กรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการบริหารวิทยาเขตกำแพงแสน
5. งานส่วนกลาง อาทิเช่น งานกีฬามหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานแสดงนิทรรศการ งานวันเกษตร แห่งชาติ ฯลฯ

ประสบการณ์ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. เป็นวิทยากรให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมพัฒนา ที่ดิน กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการหลวง ฯลฯ
2. ศึกษา ร่วมงาน และดำเนินการโครงการระดับชาติ อาทิเช่น โครงการอีสานเขียวของรัฐบาล โครงการตามแผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการประสานงานส่งเสริมการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ คณะกรรมการจัดงานสุกรแห่งชาติ คณะกรรมการวางแผนการผลิตมะม่วงครบวงจร ฯลฯ
3. พัฒนาสถาบันเกษตรกร และกลุ่มวิชาชีพ
- นายกสมาคมปาล์มประดับแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ได้พัฒนาการฝึกอบรมไปสู่ภูมิภาคในแถบเอเซียระดับนานาชาติ จนได้รับการยอมรับให้เกิดการเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายในแถบอินโดจีนและอาเซียน ดังนี้
1. ประสานงานกับรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ ญี่ปุ่น (JICA) ในโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำเนินการทำการเกษตรแบบยั่งยืน ให้กับประเทศแถบ อินโดจีน อาเซียน และเอเซียใต้
2. ศึกษาและดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของรัฐบาลอินโดนีเซีย และหลักสูตร Education Management Information System and Education Finance Training Program ซึ่งทั้งสองหลักสูตรได้จัดให้กับข้าราชการกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศ อินโดนีเซีย โดยได้งบประมาณราว 20 ล้านบาท จากประเทศอินโดนีเซียใช้ในการจัดฝึกอบรม
3. ศึกษาและดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านสื่อสารมวลชน ของมูลนิธิซาซากาวาเพื่อสันติภาพ ประเทศญี่ปุ่น ให้กับข้าราชการของสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
4. ดำเนินการจัดทำเครือข่ายนักส่งเสริมการเกษตรของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส และฟิลิปปินส์

ผลงานดำเนินงาน
1. สวนแสนปาล์ม ได้ดำเนินการจัดสร้างสวนแสนปาล์ม เพื่อรวบรวมพันธุ์ปาล์มทั้งในและต่างประเทศไว้ เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี โดยทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537
2. ด้านการบริหาร พัฒนาให้บริการทางด้านหอพักและอาคารสถานที่ฝึกอบรม โดยให้บริการไปประมาณ 2 แสนคน ให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งต้องปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐน้อยมาก ดังนั้นจึงเป็นภาระที่จะต้องบริหารให้เกิดการบริการทางด้านนี้ขึ้นมาแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางสภาวะเศรษฐกิจ
3. ริเริ่มโครงการฝึกอบรมโดยการเก็บเงินค่าลงทะเทียนจากผู้เข้ารับการอบรมมาดำเนินการจัดฝึกอบรม