ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
ภาควิชาปาราสิตวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเภสัชวิทยา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา

ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยา
และวิทยาการสืบพันธุ์

ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์

501111 กายวิภาคทางสัตวแพทย์ I
501212 กายวิภาคทางสัตวแพทย์ II
501241 เอมบริโอวิทยาทางสัตวแพทย์
501221 จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
 


หน้าแรก