ภาควิชาชีววิทยาประมง
ภาควิชาการจัดการประมง
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ภาควิชาชีววิทยาประมง
กลุ่มวิชาสาหร่าย พรรณไม้น้ำ และหญ้าทะเล
 • 252421 สาหร่ายวิทยา (Phycology)
 • 252521 สาหร่ายวิทยาขั้นสูง (Advanced Phycology)
 • 252522 การขยายพันธุ์สาหร่าย (Algal Propagation)
 • 252621 สรีรนิเวศวิทยาของสาหร่าย (Physiological Ecology of Algae)
 • 252622 สาหร่ายวิทยาขั้นประยุกต์ (Applied Phycology)
 • 252444 พืชน้ำกับการประมง (Aquatic Plants and Fisheries)

  กลุ่มวิชาสรีรวิทยา และอนุกรมวิธานสัตว์น้ำ
 • 252331 อนุกรมวิธานของปลา (Fish Taxonomy)
 • 252431 สรีรวิทยาของสัตว์น้ำ (Physiology of Aquatic Animals)
 • 252531 อนุกรมวิธานขั้นสูงของปลา (Advanced Fish Taxonomy)
 • 252532 สรีรวิทยาของปลา (Physiology of Fish)
 • 252533 วิวัฒนาการของปลา (Evolution of Fish)

  กลุ่มวิชาชีววิทยา และกำลังผลิตของแหล่งน้ำ
 • 252441 ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
 • 252442 แพลงก์ตอนวิทยา (Planktonology)
 • 252443 ชีววิทยาของสัตว์พื้นท้องน้ำ (Biology of Benthic Fauna)
 • 252541 ชีววิทยาของเอคไคโนเดอร์มาตา (Biology of Echinodermata)
 • 252542 แพลงก์ตอนวิทยาขั้นสูง (Advanced Planktonology)
 • 252544 กำลังผลิตขั้นต้นของแหล่งน้ำ (Primary Productivity of Waters)

  กลุ่มวิชาชลธีวิทยา นิเวศวิทยา และพิษวิทยาในน้ำ
 • 252351 หลักนิเวศวิทยาทางน้ำ (Principles of Aquatic Ecology)
 • 252352 พื้นที่ชุ่มน้ำทางชีววิทยาประมง (Wetlands for Fishery Biology)
 • 252451 ชลธีวิทยา (Limnology)
 • 252452 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง
  (Environmental Impact Assessment in Fisheries)
 • 252551 ชลธีวิทยาขั้นสูง (Advanced Limnology)
 • 252552 นิเวศวิทยาของปลา (Ecology of Fish)
 • 252553 ชีววิทยาของน้ำเสีย (Biology of Polluted Water)
 • 252554 พิษวิทยาในน้ำและการประเมินอันตราย
  (Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation)
 • 252555 นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำจืด (Ecology of Freshwaters)
 • 252556 ชีววิเคราะห์ในการศึกษาภาวะมลพิษของน้ำ
  (Bioassay in Water Pollution Study)
 • 252557 วัตถุมีพิษในสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
  (Toxic Substances in Aquatic Environment)
 • 252558 นิเวศวิทยาของดินตะกอน (Ecology of Sediment)
 • 252559 นิเวศวิทยาของสัตว์พื้นท้องน้ำ (Ecology of Benthic Fauna)
 • 252651 เคมีธรณีทางชีวภาพของชั้นแนวต่อบริเวณพื้นท้องน้ำ
  (Biogeochemistry of Benthic Boundary Layer)

  กลุ่มวิชาพลศาสตร์การประมง
 • 252561 พลวัตประชากรสัตว์น้ำในเขตร้อน
  (Population Dynamics of Tropical Aquatic Animals)
 • 252562 การประเมินสภาวะทรัพยากรประมงสัตว์น้ำในเขตร้อน
  (Tropical Fishery Stock Assessment)
 • 252563 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากรสัตว์น้ำ
  จากข้อมูลการติดเครื่องหมาย
  (Estimation of Aquatic Animal Population Parameters
  from Tagging and Marking Data)

  กลุ่มวิชาสุขภาพสัตว์น้ำ
 • 252371 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ
  (Diseases and Parasites of Aquatic Animals)
 • 252571 โรคสัตว์น้ำ (Diseases of Aquatic Animals)
 • 252572 ปรสิตของสัตว์น้ำ (Parasites of Aquatic Animals)
 • 252573 พยาธิวิทยาของปลา (Fish Pathology)
 • 252671 พยาธิวิทยาของกุ้ง (Shrimp Pathology
 • 252672 พยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อปลา (Fish Histopathology)
 • 252673 วิทยาไวรัสของปลา (Fish Virology)

  กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ เรื่องเฉพาะและวิทยานิพนธ์
 • 252491 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยาประมง
  (Research Methods in Fishery Biology)
 • 252496 เรื่องเฉพาะทางชีววิทยาประมง
  (Selected Topics in Fishery Biology)
 • 252497 สัมมนา (Seminar)
 • 252498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
 • 252499 การฝึกงาน (Practicum)
 • 252591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การประมง
  (Research Methods in Fisheries Science)
 • 252596 เรื่องเฉพาะวิทยาศาสตร์การประมง
  (Selected Topics in Fisheries Science)
 • 252597 สัมมนา (Seminar)
 • 252598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
 • 252599 วิทยานิพนธ์ (Thesis)
 • 252691 งานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การประมง
  (Advanced Research in Fisheries Science)
 • 252696 เรื่องเฉพาะวิทยาศาสตร์การประมง
  (Selected Topics in Fisheries Science)
 • 252697 สัมมนา (Seminar)
 • 252698 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)
 • 252699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)


 •    
  หน้าแรก