ภาควิชาการเงิน
ภาควิชาการจัดการ
ภาควิชาการจัดการการผลิต
ภาควิชาการตลาด
ภาควิชาบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
  • 131211 การเงินธุรกิจ
  • 131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ
  • 131322 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
  • 131530 การจัดการทางการเงิน
  • 132522 การจัดธุรกิจระหว่างประเทศ
     
     
  • หน้าแรก