สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
สาขาเทคโนโลยีทางอาคาร
ผศ.พาสินี สุนากร
240111 มูลฐานการออกแบบ
240112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
240113 ปฏิบัติการออกแบบ
240114 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม I
240411 เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
240598 โครงการวิทยานิพนธ์
240599 วิทยานิพนธ์

อาจารย์ขวัญชัย กาแก้ว
240111 มูลฐานการออกแบบ
240112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
240113 ปฏิบัติการออกแบบ
240114 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม I
240115 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
240116 การแสดงแบบสถาปัตยกรรม
 
อาจารย์พัตรา สืบสิริ
240313 การออกแบบสถาปัตยกรรม IV
240314 การออกแบบสถาปัตยกรรม V
240317 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม III
240318 การออกแบบร่างสถาปัตยกรรม IV
240451 การบริหารโครงสร้างสถาปัตยกรรม I
240514 โครงงานวิทยานิพนธ์
240515 วิทยานิพนธ์
 
อาจารย์กิจโชติ นันทนสิริวิกรม
240114 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม I

อาจารย์วิริยะ เรืองวงศ์โรจน์
240271 Computer Applications in Architecture (อาจารย์พิเศษ)
240371 Advance Computer Applications in Architecture (อาจารย์พิเศษ)
 
อาจารย์สุปรียา หวังพัชรพล
240111 มูลฐานการออกแบบ
240112 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม
240113 ปฏิบัติการออกแบบ
240114 ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม I
240115 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม
240116 การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรม
 


หน้าแรก