พระอัจฉริยภาพ ด้านภาษาฝรั่งเศส

     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาฝรั่งเศส ทรงเคยรับเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับหลายมหาวิทยาลัย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

     ในปีพุทธศักราช ทรงงานเป็นอาจารย์สอนพิเศษภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงสอนวิชาสนทนาภาษาฝรั่งเศส วิชาอารยธรรมฝรั่งเศส และวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส

     ในปีพุทธศักราช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอพระราชทานพระกรุณา เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงรับงานสอนและงานบริหารโดยทรงเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส และผู้อำนวยการภาษาต่างประเทศ

     ในปีพุทธศักราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กราบทูลเชิญเสด็จมาสอนภาษาฝรั่งเศสแก่นักศึกษาปีที่ และปีที่ คณะมนุษย์ศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช ทรงจัดทำหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสสำเร็จ ด้วยการผสมผสานความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีให้เข้ากันอย่างเหมาะสม

     ในปีพุทธศักราช ทรงรับเป็นองค์บรรยายพิเศษวิชาภาษาฝรั่งเศสในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช ทรงริเริ่มก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับปรุงวิธีการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ตั้งแต่ พ.ศ.  จนถึง พ.ศ.

     ในปีพุทธศักราช ทรงได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯมาจนถึงปัจจุบัน

     ในปีพุทธศักราช ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากรัฐบาลฝรั่งเศส ทูลเกล้าฯ  ถวายเหรียญตราชั้นสูงสุด ด้านศิลปะและอักษรศาสตร์

     ในปีพุทธศักราช รัฐบาลฝรั่งเศสถวายอิสริยาภรณ์สูงสุดอีกสาขาหนึ่งคือ Croix de Commandeur de ordre National du Merite ในฐานะที่ทรงสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง

     ในปีพุทธศักราช องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายเหรียญ Victor Hugo อันเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติด้านอักษรศาสตร์

พระอัจฉริยภาพด้าน การกีฬา

      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มักทรงกีฬาต่าง ๆ ร่วมกับพระราชมารดาและพระอนุชาเสมอ นอกจากนี้สมเด็จพระพี่นางเธอฯ ได้พระราชทานสัมภาษณ์ว่าเคยชอบขี่ม้า แต่ทรงมีกระแสรับสั่งปรารถว่าพื้นที่ที่ประทับไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงม้า การทรงม้าของพระองค์ และเจริญพระชนมายุมากขึ้น กีฬาอีกประเภทหนึ่งที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงร่วมกับพระราชมารดาคือ เปตอง ตามพระราชดำริที่ว่ากีฬาเปตองนั้นเหมาะสมกับผู้สูงอายุและเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสามัคคี และทรงรับเป็นองค์ที่ปรึกษาของสมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย

พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมรดกโลก

     เห็นได้จากการเสด็จไปทรงประกอบพระกรณียกิจตามสถานที่สำคัญฯ ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เนือง ๆ ตามคำกราบทูลเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อจะเสด็จไปยังโบราณสถานแห่งใด ก็ทรงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสถานที่แห่งนั้นอย่างลึกซึ้งรอบด้าน อาทิ ทรงแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมของโบราณสถานให้ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมแห่งท้องถิ่นไว้ ทรงแนะนำให้มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความรอบรู้ ความใส่พระทัย และพระประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ชาติ และประชาชนชาวไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม นับเป็นพระเมตตาที่ประทานแก่บรรดาพสกนิกรช่วยให้มีความรู้และประจักษ์แจ้งถึงความสำคัญและคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์และมรดกโลกอย่างแท้จริง

หนังสืออ้างอิง
     . เฉลิมพระเกียรติ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชนครินทร์
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบรอบ พรรษา
เมื่อวันที่ พฤษภาคม
     . คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาส ขอพระราชทานถวายปริญญาศิลป
ศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิราชนครินทร์ เมื่อวันที่ กรกฎาคม
     . เฉลิมขวัญกัลป์ยาณิวัฒนา มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิราชนครินทร์ ทรงมีพระชนมายุ พรรษา เมื่อวันที่ พฤษภาคม