พืชสมุนไพร (Medicinal Plants)


แหล่งที่มาของข้อมูล :
รายงานการวิจัย การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรในเขตจังหวัดนครราชสีมา
(Exploration and Collection of Medicinal Plants in Nakhonratchasima Province)
(พ.ศ. 2538)
โดย
นายองอาจ หาญชาญเลิศ
นายฉลองชัย แบบประเสริฐ
นายยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
นายรักเกียรติ ชอบเกื้อ
นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

รายงานการวิจัย การสำรวจและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรในสถานีวิจัยปากช่อง และบริเวณใกล้เคียง
(Exploration and Collection of (Medicinal Plants in Packchong Research Station and Adjacent Areas)
(พ.ศ. 2536)
โดย
นายองอาจ หาญชาญเลิศ
นายฉลองชัย แบบประเสริฐ
นายยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา